hamlet

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#settlement_unit44


As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Hamlet (pol "przysiółek") is a small group of buildings belonging to another locality, located on its land, in a remote part, and legally associated with it."@en
"Przysiółek to mała grupa zabudowań, należących do innej miejscowości, położona na jej gruntach, w oddaleniu od niej i prawnie z nią związana."@pl
prefLabel "hamlet"@en
"przysiółek"@pl
altLabel "mała wioska (pl), niesamodzielna osada (pl), skupisko gospodarstw (pl)"^^
label "hamlet"@en
"przysiółek"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
seeAlso Hamlet
hiddenLabel "Colonie"@de
"Dorf"@de
"Unsiedlung"@de
"kolonia"@pl
"osada"@pl
"predium"@la
"przeszolek"@pl
"siadło"@pl
"siedlisko"@pl
"siedziba"@pl
"wieś"@pl
"wioska"@pl
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
hasExternalIdentifier "44"^^