sea harbour

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#settlement_unit82


port morski
sea harbour


Port morski na austriackiej mapie 1:75 000 wyróżniony explicite i opisany krojem pisma takim jak miasta większe niż 100 000 mieszkańców i twierdze.W BDOT10k „port wodny lub przystań” w klasie kompleks komunikacyjny.Jest u Bystrzyckiego (nie w skrótach) – port, miasto portowe.
Sea harbour on the Austrian map 1:75,000 (Spezialkarte...) is explicitly distinguished as a placename using the same annotation style as "cities larger than 100,000 inhabitants and fortresses".Sea harbour is included in DBTO10k as "sea harbour port or marina" in the communication complex feature class (KUKO).Sea harbour is included in Bystrzycki's register (however, not in abbreviations list) as "harbour" (pol "port"), "harbour city" (pol "miasto portowe").

  • BFO_0000051 some settlement_unit115

  • hasProperFunction value function8

  • featureCode value L.PRT

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Port morski (miejscowość) jest to miejscowość w której główną rolę pełni port morski jako obiekt"@pl
"Sea harbour (locality) is a locality where the main role is played by a sea harbour (area)."@en
prefLabel "port morski"@pl
"sea harbour"@en
comment "Port morski na austriackiej mapie 1:75 000 wyróżniony explicite i opisany krojem pisma takim jak miasta większe niż 100 000 mieszkańców i twierdze.W BDOT10k „port wodny lub przystań” w klasie kompleks komunikacyjny.Jest u Bystrzyckiego (nie w skrótach) – port, miasto portowe."@pl
"Sea harbour on the Austrian map 1:75,000 (Spezialkarte...) is explicitly distinguished as a placename using the same annotation style as "cities larger than 100,000 inhabitants and fortresses".Sea harbour is included in DBTO10k as "sea harbour port or marina" in the communication complex feature class (KUKO).Sea harbour is included in Bystrzycki's register (however, not in abbreviations list) as "harbour" (pol "port"), "harbour city" (pol "miasto portowe")."@en
label "port morski"@pl
"sea harbour"@en
type owl:Class
subClassOf transportation dwelling
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
seeAlso Port
Q15310171
hasExternalIdentifier "82"^^