about

english intro to ontological foundations for building historical geoinformation systems project

The main objective of the project is to solve the problems of collecting and integrating geographic and historical information with the help of an engineering ontology.
The ontology is focussed on:

  1. types of locality and settlement units
  2. types of administration units (both civil and ecclesiastical) that occurred in the Polish lands until 1939.

The ontology will be the basis for the logical schema of the knowledge base based on the data collected during this and other projects realised the Manteuffel Institute of History . The database module thereof will be implemented in the Postgresql / Postgis environment. The ontology will be then populated with this data and be available to external users through the SPARQL EndPoint service.

This main task of the project will be approached from the perspective of the theoretical assumptions and methods of collecting heterogeneous and sharable information so that it would b possible to integrate data from different sources, for different periods, and of varying content type.

The project will involve a group of historians, geographers, ontologists and computer scientists.

Read more

polskie wprowadzenie do projektu ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej

Głównym celem projektu Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej jest rozwiązanie problemów związanych z gromadzeniem i integracją informacji o charakterze geograficzno-historycznym.

Przedmiotem ontologii dziedzinowej (geograficzno-historycznej) są:

  1. typy miejscowości oraz jednostek osadniczych
  2. typy jednostek administracji terytorialnej (państwowej i kościelnej), tzw. podziałów podstawowych, które występowały na ziemiach polskich do 1939 r.

Ontologia dziedzinowa będzie podstawą modelu logicznego oraz fizycznego bazy wiedzy, do której zostaną zaimportowane dane zgromadzone w trakcie realizacji projektu oraz inne zasoby geograficzno-historyczne (np. zasoby Atlasu historycznego Polski). Funkcjonujący moduł bazodanowy zostanie zaimplementowany w środowisku Postgresql/Postgis. Ontologia dziedzinowa oraz zgromadzone dane będą dostępne dla użytkowników zewnętrznych także poprzez usługę SPARQL EndPoint.

Zadania projektu, realizowane we współpracy historyków, geografów, ontologów i informatyków, będą dotyczyły teoretycznych założeń oraz metod gromadzenia informacji w taki sposób, aby możliwa była integracja zbiorów pochodzących z różnych źródeł, dotyczących różnych okresów oraz posiadających odmienną zawartość treściową.

Read more

contents