reports

“Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych”, red. B. Szady, 2020 DOI

Metodologia tworzenia czasowo-przestrzennych baz danych dla rozwoju osadnictwa oraz podziałów terytorialnych/Methodology for building spatio-temporal databases of settlement development and territorial divisions

Spis treści

Wstęp (Bogumił Szady) 3

CASE STUDIES

Kryteria wyboru badanych obszarów (Wiesław Ostrowski, Tomasz Panecki,

Izabela Karsznia) 15

Powiat będziński (Wiesława Duży) 37

Powiat m. Bielsko-Biała (Wiesława Duży) 59

Powiat m. Gdańsk (Witold Matwiejczyk) 79

Powiat hajnowski (Bogumił Szady) 121

Powiat kaliski (Tomasz Związek) 181

Powiat krośnieński i m. Krosno (Bogumił Szady) 203

Powiat nowotomyski (Tomasz Panecki) 239

Powiat pruszkowski (Tomasz Związek) 277

Powiat starachowicki (Tomasz Panecki) 295

Powiat świdwiński (Witold Matwiejczyk) 337

Powiat m. Toruń (Wiesława Duży) 367

Powiat wałbrzyski (Anna Paulina Orłowska) 391

ONTOLOGIA DZIEDZINOWA ‘ONTOHGIS’

Metodyka budowy ontologii ‘ontohgis’ (Agnieszka Ławrynowicz) 405

Tezaurusy, taksonomie, ontologie dziedzinowe geograficzne, historyczne

oraz geograficzno-historyczne – rozwój i stan obecny (Agnieszka Ławrynowicz,

Paweł Garbacz, Piotr Kulicki, Robert Trypuz, Bogumił Szady) 419

Definicje typów jednostek osadniczych i administracyjnych

(Piotr Kulicki, Tomasz Związek) 437

Ontologia manifestacji oraz inne wzorce reprezentacji czasu i zmiany w ontologiach wyrażonych w języku Web Ontology Language (OWL)

(Robert Trypuz, Paweł Garbacz) 455

Ontologia dziedzinowa ‘ontohgis’ (Paweł Garbacz) 471

Połączenia ontologii ‘ontohgis’ w ramach Linked Open Data (LOD)

(Piotr Kulicki, Paweł Garbacz) 483

676 Ontologiczne podstawy budowy…

GROMADZENIE, HARMONIZACJA I WYMIANA DANYCH

Model pojęciowy i fizyczny bazy danych ‘ontohgis’ (Grzegorz Myrda) 497

Metodyka gromadzenia i harmonizacji danych (Grzegorz Myrda,

Izabela Karsznia, Piotr Kulicki) 515

Zmiana w nazwie czy zmiana nazwy? (Paweł Swoboda) 563

Miejscowości i ich granice w urzędowych bazach danych w Polsce

(case study) (Jerzy Zieliński) 573

Eksport bazy danych do repozytorium trójek RDF (Agnieszka Ławrynowicz,

Paweł Garbacz, Przemysław Grądzki) 611

Podsumowanie (Bogumił Szady) 623

Wykaz ważniejszych skrótów 627

Źródła rękopiśmienne i drukowane 629

Literatura 636

Mapy 672

ANEKS: Ontologia dziedzinowa ‘ontohgis’