written sources

 • Rejestry podatkowe z XVI wieku, zob. edycja rejestrów poborowych dla województwa poznańskiego i kaliskiego:
 • Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku (wiele wydań).
 • Wizytacje kanoniczne z epoki staropolskiej, zob. m.in.
  • Repertoria dla diecezji włocławskiej, gnieźnieńskiej i chełmskiej,
  • W. Kujawski, Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko-pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Część III, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 91 (2009) s. 119-269;
  • B. Szady, Wizytacje diecezji chełmskiej – wizytacja biskupa Krzysztofa Jana Szembeka (1714-1718), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 87 (2007), s. 243-274.
 • Spisy ludności diecezji krakowskiej z lat 1783-1787,
  • Spis ludności dyecezyi krakowskiej z r. 1787, wyd. J. Kleczyński, „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, 7 (1894), s. 269-478;
  • Spis ludności diecezji krakowskiej prymasa M.J. Poniatowskiego z 1787 r., wyd. B. Kumor, Lublin 1977-1979;
  • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII wieku. Materiały źródłowe, t. 1: Ludność i organizacja diecezji krakowskiej, oprac. B. Szady, Lublin 2010;
  • Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVIII w., 2011, w.: Materiały źródłowe, t. 2, Duchowieństwo diecezji krakowskiej, oprac. J. Szczepaniak, Lublin 2011.
 • “Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego czyli Właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wyd. S. Górzyński, K. Chłapowski, Warszawa 2006.
 • Kartoteka wypisów źródłowych dla Atlasu Historycznego Polski (tzw. kartoteka Buczka), zob. edycja: Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego /1788-1792/, red. W. Semkowicz, z. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960.
 • Kartoteka wypisów źródłowych dla Słownika historyczno-geograficznego Mazowsza (tzw. kartoteka Wollfa), zob. edycja Słownik historyczno-geograficzny ziemi wyszogrodzkiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff i A. Borkiewicz-Celińska, pod red. J. Wiśniewskiego i [następnie] A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1971;
 • Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod redakcją T. Jurka, Warszawa 2013.
 • Rękopiśmienne opisy parafii koronnych i litewskich K. Perthéesa, por. edycja:
  • Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat grodzieński, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1994;
  • Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat knyszyński i dekanat augustowski , oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.
 • Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1-2, Warszawa 1827.
 • Schematyzmy Kościoła rzymskokatolickiego (różne diecezje).
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. F. Sulikowskiego, B. Chlebowskiego, J. Krzywickiego i W. Walewskiego, t. 1-15, Warszawa 1880-1902.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej, t. 1-16, Warszawa 1923-1926.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl Warszawa [1933].

Słowniki:

 • Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, zob. http://www.slownik.ihpan.edu.pl/intro.php, dostęp: 4 maja 2015
 • Słownik geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych; Pomorze Polskie. Pomorze Zachodnie. Prusy Wschodnie.
 • S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, t. 1-2, Warszawa 1951.
 • Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany (seria), 2004-.