The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_14


Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795)


The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1569-01-01"^^
creator Tomasz Związek
hasEnd "1795-12-31"^^
endsDominationAt "1791-12-31"^^
altLabel "Commonwealth of Both Nations (1569-1795)"@en
"Polish-Lithuanian Republic (1569-1795)"@en
"The Republic of the Two Nations (1569-1795)"@en
hasLegalBasis "Akt unii lubelskiej z dnia 1 lipca 1569 r.; Konstytucja 3 maja 1791 r.; "^^
label "Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795)"@pl
"The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów"^^
seeAlso W. Uruszczak, Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego...
U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795
Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, t. 1-2
D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego
"https://www.wikidata.org/wiki/Q172107"^^
hasBeginning "1569-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "14"^^