Enumerations

Class Name Enumeration Name Definition
BFO_0000034 agricultural
bathers and visitors' service
rest and accommodation of tourists
sacral function
catering
accomodation
industrial
residential function
forestry
defensive function
administrative function
leisure
industrial
communication
playing the role of dwelling
separation of inner space from outer space
playing the role of commerce
playing role of administrative body location
production
transport
managing country's territory and dwellers
VocabularyEncodingScheme DCMI Type Vocabulary
DDC
IMT
LCC
LCSH
MeSH
NLM
TGN
UDC
AgentClass Agent
Person Paulina Wacławik
Piotr Kulicki
Witold Matwiejczyk
Marek Słoń
Doroszewski, Witold
Linde, Samuel Bogumił
Tomasz Związek
Anna Orłowska
Tomasz Panecki
Bogumił Szady
Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
Wiesława Duży
Document Słownik języka polskiego (Linde)
Deutsche Rechtswörterbuch
Pawluk, Dekanat
Kumor, Archidiakonat
Rybczyński, Diecezja
Sitarz, Parafia
Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich 966-1939
Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowe
Litak, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjne
Szady, Struktury religijne
Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych
Wielka encyklopedia powszechna PWN
Boudinhon, Fanning, Parish
Ènciklopedičeskij slovarʹ Brokgauza i Efrona
Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego
Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej
Kołbuk, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
Fortescue, Protopope
Druzhelyubov, Schism and Russia’s Old Believers
Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska
Gil, Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim
Irsigler, Die Stadt im Mittelalter
Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy
Ptaszyński, Kancelarie i dokumenty Kościołów protestanckich w XVI-XVIII wieku
Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku
Bem, Ustroje kościołów ewangelicko‑reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gmiterek, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej
Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich
Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana
Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI - XX w.)
Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939
Marciniak-Kajzer, Średniowieczny dwór rycerski w Polsce
Töppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen
Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen
Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens
Die kirchliche Organisation um 1785
Śląsk w końcu XVIII wieku
Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce
Gresch, Im Blickpunkt der Geschichte der Reformation
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny
Nowa encyklopedia powszechna PWN
Słownik starożytności słowiańskich
Hedemann, Dzieje Puszczy Białowieskiej
Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna (Wydawnictwa Gutenberga)
Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku
Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem
Stegner, Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914
Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939
Witkowski, Organizacja kościoła ewangelicko-reformowanego w b. zaborze rosyjskim
Błaszczyk G., Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego
Bardach J., Studia z ustroju i dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Oblastnoye deleniye i mestnoye upravleniye Litovsko-russkogo gosudarstva ko vremeni izdaniya pervogo Litovskogo statuta
Jabłonowski A., Podlasie (Województwo)
Orgelbrand, Encyklopedja powszechna
Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku.
Vialiki histaryčny atlas Bielarusi
Łowmiański H., Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego
Buczek K., Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej
Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiej
Matuszewski J., Vicinia id est: Poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola
Teterycz-Puzio A., Wczesnopiastowska organizacja administracyjna w X i XI wieku
Gąsiorowski A., Powiat w Wielkopolsce XIV-XVI wieku
Historisch-comparative Geographie von Preussen
Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna
Arnold, Geografia historyczna Polski
Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z 1542 roku. Studium z dziejów przemian społecznych i politycznych w lennie pruskim
Organizacja władzy naczelnej Prus Książęcych
Geneza i znaczenie hołdu pruskiego 1525 roku
Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wieku
Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864
Ustrój polityczno-prawny Śląska Austriackiego w latach 1742-1848. (Próba syntezy)
Granice i zmiany przynależności Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku
Historyczno-Geograficzne podstawy Śląska
Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego
Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku
Organy administracji terenowej w Księstwie Warszawskim
Granice Śląska. Zmiany granic Śląska w czasie i przestrzeni. Śląsk na dawnej mapie. Obraz Sudetów w dawnej kartografii,
Sytuacja polityczna i prawno-administracyjna miasta i okolicy w latach konstytucjonalizmu
Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych
Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego
M. Wilska, Siewierz...
Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego
Powiat w Polsce późnośredniowiecznej
Typ i forma państwa polskiego w okresie demokracji szlacheckiej
Słownik języka polskiego (Trzaska)
Historia Polski 1572-1795
Królestwo Polskie 1295-1370
Die österreichische Monarchie, geographisch, statistisch, topographisch und historisch dargestellt
Słownik języka polskiego PWN (Szymczak)
Słownik polszczyzny XVI wieku
Słownik współczesnego języka polskiego (Wilga)
Wielka Encyklopedia PWN (2001-2005)
Rozporządzenie EMUiA (2012)
Eberhardt P. Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim...
Zajončkovskij P.A., Pravitelʹstvennyj apparat samoderžavnoj Rossii
Rassolov G.A., Institut general-gubernatorstva v Rossijskoj imperii
Tarhov S.A., Izmeneniye administrativno-territorial'nogo deleniya Rossii za posledniye 300 let, „Geografiya“
Tarhov S.A., Izmenenie administrativno-territorialʹnogo deleniâ Rossii v XIII—XX vv
Redin D., Landratura Sankt-Peterburgskoj gubernii
Brodesser S., Moravskoslezske gubernium v letech 1783-1849
Słownik języka polskiego (PWN)
Svitak Z., Przemiany struktur aparatu biurokratycznego na przykładzie Moraw
Bardach J., Bartel W.M., Historia państwa i prawa Polski. T. 3
Bartel W.M., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa...
Barwiński E., Pierwsze podziały administracyjne Galicji
Górak A., Latawiec K., Kancelaria organów władzy w Galicji...
Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848
Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809...
Mark R.A., Galizien unter österreichischer Herrschaft
Grzybowski K., Historia państwa i prawa Polski. T. 4
Grzybowski K., Galicja 1848-1914
Słownik języka polskiego (Doroszewski)
Felczak W., Historia Węgier
Gajsler J.F., Dzieje Węgier w zarysie
Skawiński M., Osadnictwo polskie na Górnych Węgrzech...
Trajdos T., Górny Spisz...
Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w.
Goclon J. A., Polska na królu pruskim zdobyta...
Kallas M., Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim
Deutsche Verwaltungsgeschichte...
Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701-1806)
J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim
Słownik warszawski
M. Bär, Die Behördenverfassung in Westpreußen seit der Ordenszeit
Heinrich G., Henning F.W., Jeserich K. G. A., Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1815-1945
Handbuch der Preußischen Geschichte...
Deutsche Verfassungsgeschichte
Roger W., Frotscher W., „Überblick über die Verwaltungsorganisation in den Bundesstaaten
Historia Pomorza, t. I do roku 1466...
B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii-Prus.
Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcych
M. Grzegorz, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego...
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach...
Słownik staropolski
M. Biskup, i in., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach...
Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach...
A. Radzimiński, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen...
A. Radzimiński, Biskupstwa państwa krzyżackiego...
W. Uruszczak, Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego...
U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795
Historia państwa i prawa Polski do roku 1795, t. 1-2
D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej
J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego
Encyklopedia Katolicka
Mielcarek A.J., Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej
Wojtkowiak S., Państwowe, administracyjne, wojskowe i wyznaniowe podziały terytorialne na ziemiach polskich
Gałędek M., Ustrój administracji ogólnej na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym
Dziobek-Romański J., Proces ujednolicania ustroju samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej
Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej
Tarnowska A., Niedostatki unifikacji administracji ogólnej
Kallas M., Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej
Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1933
K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202-1740
Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740
Tkocz, Organizacja przestrzenna wsi
The Long Formation of the Region (c. 1000-1526)
Terra - Ducatus - Marchionatus - Regio
Slezsko v dějinách českého státu, I: od pravěku do roku 1490
Slezsko v dějinách českého státu. II. 1490-1763
W. Bena, Polskie Górne Łużyce
Skubiszewski K., Zachodnia granica Polski
Mikos S., Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939
Podlaszewski M., Ustrój polityczny Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933
Stępniak H., Polska i Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)
Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk
Rozporządzenie BDOT10k
Trzebiński W., Borkiewicz A., Podział administracyjny Królestwa Polskiego 1815-1918
Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej 1921. Województwo Pomorskie
Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej
Zaborowski, Podział terytorialny Rzeczypospolitej - spojrzenie krytyczne
Kaczmarek, Gminny podział administracyjny
Chojnicki, Czyż, Nowa organizacja terytorialna Polski
Zaborowski, Podział kraju na województwa: Próba obiektywizacji
Zaborowski, Zasady podziału terytorialnego państwa
Yoder, Decentralisation and regionalisation after communism
Egorova et al., Evolution of Administrative and Territorial Transformations
administrative system The Second Polish Republic
The Kingdom of Galicia and Lodomeria (1867-1918)
Congress Poland (1837-1866)
The Kingdom of Saxony (1815-1918)
The Kingdom of Prussia (1713-1805)
The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
The Electorate of Saxony (1545-1805)
Provincial government of Moravian-Silesian Region (1783-1848)
The Kingdom of Galitia and Lodomeria (1772-1848)
the Kingom of Hungary (1200-1918)
Silesia (1372-1782)
The Duchy of Pomerania (1230-1648)
The Margraviate of Branderburg (1540-1713)
The Duchy of Siewierz (1443-1790)
The Margraviate of Branderburg (1323-1540)
administrative_system_24
The State of the Teutonic Order (1226-1525)
Latin Church
Greek Catholic Church
Orthodox Church
Evangelical Augsburg Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth
The Republic of Poland (1999-2016)
administrative_system_30
Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth
Evangelical Augsburg Church in Prussia 1525-1817
Evangelical Reformed Church in Prussia 1713-1817
Evangelical Church in Prussia 1817-1939
Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849
Evangelical Augsburg Church in Poland 1849-1939
Evangelical Reformed Church in Poland 1849-1939
administrative_system_38
administrative_system_39
The Free State of Prussia
The Grand Duchy of Lithuania
the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1849-1866)
The Duchy of Warsaw (1807-1815)
Kingdom of Poland (1815-1837)
The Kingdom of Poland (1370-1568)
The Duchy of Prussia (1525-1701)
administrative_system_46
Congress Poland (1867-1918)
Slovak Republic (1996-2020)
Holy Roman Empire (962-1806)
The Free City of Danzig (1920-1939)
Holy See
The Free State of Saxony (1919-1945)
The Kingdom of Prussia (1806-1919)
Russian Empire (1775-1917)
The Duchy of Upper and Lower Silesia (1849-1918)
map symbol map_symbol_10
map_symbol_100
map_symbol_20
map_symbol_200
map_symbol_210
map_symbol_220
map_symbol_230
map_symbol_240
map_symbol_250
map_symbol_260
map_symbol_270
map_symbol_280
map_symbol_290
map_symbol_30
map_symbol_40
map_symbol_50
map_symbol_60
map_symbol_70
map_symbol_80
map_symbol_90
classification of settlement units classification of settlement units with respect to mereological independence
classification of settlement units with respect to mereological complexity
classification of settlement units with respect to function
classification of settlement units with respect to usage
religion Christian
Jewish
confession Protenstatism
Catholicism
Orthodox
rite Evangelical Augsburg
Evangelical
Evangelical Reformed
Czech Brethren
Latin (Roman Catholic)
Uniate (Greek-Catholic)
object_111
- DCMI
BibliographicResource
DCMI Box
FileFormat
Frequency
ISO 3166
ISO 639-2
ISO 639-3
Jurisdiction
LicenseDocument
LinguisticSystem
Location
LocationPeriodOrJurisdiction
MediaType
MediaTypeOrExtent
MethodOfAccrual
MethodOfInstruction
DCMI Period
PeriodOfTime
PhysicalMedium
PhysicalResource
DCMI Point
Policy
ProvenanceStatement
RFC 1766
RFC 3066 RFC 3066 has been obsoleted by RFC 4646.
RFC 4646 RFC 4646 obsoletes RFC 3066.
RFC 5646 RFC 5646 obsoletes RFC 4646.
RightsStatement
SizeOrDuration
Standard
URI
W3C-DTF
Abstract
accessRights
accrualMethod
accrualPeriodicity
accrualPolicy
Alternative Title The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
audience
Date Available
Bibliographic Citation Recommended practice is to include sufficient bibliographic detail to identify the resource as unambiguously as possible.
conformsTo
Contributor Examples of a Contributor include a person, an organization, or a service.
coverage
Date Created
Creator Examples of a Creator include a person, an organization, or a service.
Date Date may be used to express temporal information at any level of granularity. Recommended best practice is to use an encoding scheme, such as the W3CDTF profile of ISO 8601 [W3CDTF].
Date Accepted Examples of resources to which a Date Accepted may be relevant are a thesis (accepted by a university department) or an article (accepted by a journal).
Date Copyrighted
Date Submitted Examples of resources to which a Date Submitted may be relevant are a thesis (submitted to a university department) or an article (submitted to a journal).
Description Description may include but is not limited to: an abstract, a table of contents, a graphical representation, or a free-text account of the resource.
educationLevel
extent
format
Has Format
Has Part
Has Version
Identifier Recommended best practice is to identify the resource by means of a string conforming to a formal identification system.
instructionalMethod
Is Format Of
Is Part Of
Is Referenced By
Is Replaced By
Is Required By
Is Version Of Changes in version imply substantive changes in content rather than differences in format.
Date Issued
language
license
mediator
medium
Date Modified
provenance
publisher
References
Relation Recommended best practice is to identify the related resource by means of a string conforming to a formal identification system.
Replaces
Requires
rights
rightsHolder
Source The described resource may be derived from the related resource in whole or in part. Recommended best practice is to identify the related resource by means of a string conforming to a formal identification system.
spatial
subject
Table Of Contents
temporal
Title
type
Date Valid
L.PRT
P.PPL
P.PPLF
P.PPLQ
S.BRKS
S.BUSTP
S.CH
S.CSTL
S.FT
S.HSE
S.HSP
S.LTHSE
S.MFG
S.MFGB
S.MFGSG
S.MKT
S.MLSW
S.MN
S.MSTY
S.PRN
S.RHSE
S.RSTN
S.RSTP
S.SPA
S.STNF