The Duchy of Pomerania (1230-1648)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_20


Księstwo Pomorskie (1230-1648)


The Duchy of Pomerania (1230-1648)"Jako datę początkową przyjęto w przybliżeniu 1230 r., kiedy następuje likwidacja systemu grodów kasztelańskich i kasztelanii. W 1160 r. podział na dwie dzielnice: 1. Księstwo Szczecińskie rządzone przez Bogusława I, obejmowało południową część księstwa. W jego skład wchodziły okręgi: Szczecina, Gardźca, Bani, Cedyni, Pyrzyc, ziemia wkrzańska, Uznam, Rochów, Szczytno, Lesiany (Lassan), Groźwin, Wkryujście (Ueckermuende); 2. Księstwo Dymińskie rządzone przez Kazimierza I obejmowało pas nadbrzeża i zdobyte ziemie wieleckie. W jego skład wchodziły okręgi: Barda, Trzebudzic, Chockowa, Ostrożna (Wusterhusen), Łosic (Loitz); ziemie: bezrzecka (Beseritz), dołęska (Tolense), biezdziedzka (okolice Gnojna), stargardzka; okręgi grodowe: Dymina, Wolina, Kamienia, Trzebiatowa, Nowogardu i Stargardu nad Iną. Prawdopodobnie również Łobez i Resko. Kasztelania kołobrzeska i okręg Świdwina stanowiły współwłasność obu książąt. W latach 1180-1214 zjednoczenie obu księstw. W 1181 r. Księstwo Pomorskie w bezpośredniej zależności lennej jako księstwo Rzeszy. W 1214 r. rozpad na dwa księstwa dzielnicowe: nadmorskie Księstwo Wołogojskie (północne) i śródlądowe Księstwo Szczecińskie (południowe) oraz władztwo terytorialne biskupów kamieńskich obejmujące ziemię kołobrzeską, koszalińską, bobolicką (od 1339) oraz pas między Sianowem i Polanowem (od 1348). W 1250 r. władcy obu księstw składają hołd lenny i otrzymują w lenno od margrabiów brandenburskich całe Pomorze. W latach 1264-1295 zjednoczenie w jedno Księstwo Pomorskie. W 1295 r. kolejny rozpad na Księstwo Wołogojskie i Księstwo Szczecińskie. Od połowy XIV w. dalsze podziały na mniejsze księstwa dzielnicowe. W 1348 r. Karol IV jako król rzymski nadaje inwestyturę książętom pomorskim bez dodatkowych ograniczeń – księstwa pomorskie stają się lennami Rzeszy. W latach 1478-1531 zjednoczenie w jedno Księstwo Pomorskie. W 1531 r. podział na Księstwo Szczecińskie i Księstwo Wołogojskie. W 1625 r. zjednoczenie w jedno Księstwo Pomorskie, zaś po pokoju westfalskim w 1648 r. podział na część szwedzką i brandenburską."
1230, when the system of castellanies was abolished is assumed as a starting point. In 1160 – the division into two provinces: 1. The Duchy of Stettin ruled by Bogusław I covering the southern part of the Duchy of Pomerania. It included the districts of Stettin, Gardźca, Bania, Cedynia, Pyrzyce, Wkra lands, Uznam, Rochów, Szczytno, Lassan, Goźwin, Wkryujście (Ueckermünde); 2. The Duchy of Demmin ruled by Kazimierz I covering the coastal region and the regained Veleti lands (Pl. ziemie wieleckie). It included the following regions: Bardo, Trzebudzice, Chockowo, Ostrożno, Wusterhusen), Łosice (Loitz); Bezrzecze (Beseritz) lands, Dołęża (Tolense) lands, Bieździedza lands (near Gnojno), Starogard lands; and gord districts: Dymin, Wolin, Kamień, Trzebiatów, Nowogard and Stargardu, as well as, probably, Łobez and Resko. The Kołobrzeg castellany and Swidwina district belonged to both of the dukes simultaneously. In 1180-1214 the two Duchies were joined and in 1181 the Duchy of Pomerania was a direct vassal to the German Empire. In 1214 it divided into two provinces (duchies): Wołogoszcz (north) and Stettin (south) as well as the territory of the diocese of Kamieniec Podolski including the Kołobrzeg, Koszalin, and Bobolice (since 1339) lands, as well as the belt between Sianowo and Polanowo (since 1348). IN 1250 the rules of the two Duchies pay fealty to Margraviate of Brandenburg receiving the entire Pomerania.In years 1264-1295 the two Duchies were unified.In 1295 another fragmentation into Wołogoszcz and Stetin Duchy. Since the second half of the 14th c the following feudal fragmentation resulted into division into smaller principalities.In 1348 Karol IV grants full fiefdom to the Pomeranian Dukes- the Duchy of Pomerania becomes a vassal to the German Empire.In 1478-1531 - the two duchies are unified into one Duchy of Pomerania. 1531 division into Stettin Duchy and Wołogoszcz Duchy. 1625 – unification into the Duchy of Pomerania again, after the Peace of Westphalia in 1648 – divided into Swedish and Brandenburg part. After the Great Northern War (1721) the eastern part of Swedish Pomerania, along with Stettin and Uznam and Wolin islands belonged to Prussia. In this brief period the Vorpommern (Pl. Pomorze Przednie) remained autonomous and administratively independent.

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1250-01-01"^^
creator Witold Matwiejczyk
hasEnd "1648-12-31"^^
endsDominationAt "1648-12-31"^^
comment ""Jako datę początkową przyjęto w przybliżeniu 1230 r., kiedy następuje likwidacja systemu grodów kasztelańskich i kasztelanii. W 1160 r. podział na dwie dzielnice: 1. Księstwo Szczecińskie rządzone przez Bogusława I, obejmowało południową część księstwa. W jego skład wchodziły okręgi: Szczecina, Gardźca, Bani, Cedyni, Pyrzyc, ziemia wkrzańska, Uznam, Rochów, Szczytno, Lesiany (Lassan), Groźwin, Wkryujście (Ueckermuende); 2. Księstwo Dymińskie rządzone przez Kazimierza I obejmowało pas nadbrzeża i zdobyte ziemie wieleckie. W jego skład wchodziły okręgi: Barda, Trzebudzic, Chockowa, Ostrożna (Wusterhusen), Łosic (Loitz); ziemie: bezrzecka (Beseritz), dołęska (Tolense), biezdziedzka (okolice Gnojna), stargardzka; okręgi grodowe: Dymina, Wolina, Kamienia, Trzebiatowa, Nowogardu i Stargardu nad Iną. Prawdopodobnie również Łobez i Resko. Kasztelania kołobrzeska i okręg Świdwina stanowiły współwłasność obu książąt. W latach 1180-1214 zjednoczenie obu księstw. W 1181 r. Księstwo Pomorskie w bezpośredniej zależności lennej jako księstwo Rzeszy. W 1214 r. rozpad na dwa księstwa dzielnicowe: nadmorskie Księstwo Wołogojskie (północne) i śródlądowe Księstwo Szczecińskie (południowe) oraz władztwo terytorialne biskupów kamieńskich obejmujące ziemię kołobrzeską, koszalińską, bobolicką (od 1339) oraz pas między Sianowem i Polanowem (od 1348). W 1250 r. władcy obu księstw składają hołd lenny i otrzymują w lenno od margrabiów brandenburskich całe Pomorze. W latach 1264-1295 zjednoczenie w jedno Księstwo Pomorskie. W 1295 r. kolejny rozpad na Księstwo Wołogojskie i Księstwo Szczecińskie. Od połowy XIV w. dalsze podziały na mniejsze księstwa dzielnicowe. W 1348 r. Karol IV jako król rzymski nadaje inwestyturę książętom pomorskim bez dodatkowych ograniczeń – księstwa pomorskie stają się lennami Rzeszy. W latach 1478-1531 zjednoczenie w jedno Księstwo Pomorskie. W 1531 r. podział na Księstwo Szczecińskie i Księstwo Wołogojskie. W 1625 r. zjednoczenie w jedno Księstwo Pomorskie, zaś po pokoju westfalskim w 1648 r. podział na część szwedzką i brandenburską.""@pl
"1230, when the system of castellanies was abolished is assumed as a starting point. In 1160 – the division into two provinces: 1. The Duchy of Stettin ruled by Bogusław I covering the southern part of the Duchy of Pomerania. It included the districts of Stettin, Gardźca, Bania, Cedynia, Pyrzyce, Wkra lands, Uznam, Rochów, Szczytno, Lassan, Goźwin, Wkryujście (Ueckermünde); 2. The Duchy of Demmin ruled by Kazimierz I covering the coastal region and the regained Veleti lands (Pl. ziemie wieleckie). It included the following regions: Bardo, Trzebudzice, Chockowo, Ostrożno, Wusterhusen), Łosice (Loitz); Bezrzecze (Beseritz) lands, Dołęża (Tolense) lands, Bieździedza lands (near Gnojno), Starogard lands; and gord districts: Dymin, Wolin, Kamień, Trzebiatów, Nowogard and Stargardu, as well as, probably, Łobez and Resko. The Kołobrzeg castellany and Swidwina district belonged to both of the dukes simultaneously. In 1180-1214 the two Duchies were joined and in 1181 the Duchy of Pomerania was a direct vassal to the German Empire. In 1214 it divided into two provinces (duchies): Wołogoszcz (north) and Stettin (south) as well as the territory of the diocese of Kamieniec Podolski including the Kołobrzeg, Koszalin, and Bobolice (since 1339) lands, as well as the belt between Sianowo and Polanowo (since 1348). IN 1250 the rules of the two Duchies pay fealty to Margraviate of Brandenburg receiving the entire Pomerania.In years 1264-1295 the two Duchies were unified.In 1295 another fragmentation into Wołogoszcz and Stetin Duchy. Since the second half of the 14th c the following feudal fragmentation resulted into division into smaller principalities.In 1348 Karol IV grants full fiefdom to the Pomeranian Dukes- the Duchy of Pomerania becomes a vassal to the German Empire.In 1478-1531 - the two duchies are unified into one Duchy of Pomerania. 1531 division into Stettin Duchy and Wołogoszcz Duchy. 1625 – unification into the Duchy of Pomerania again, after the Peace of Westphalia in 1648 – divided into Swedish and Brandenburg part. After the Great Northern War (1721) the eastern part of Swedish Pomerania, along with Stettin and Uznam and Wolin islands belonged to Prussia. In this brief period the Vorpommern (Pl. Pomorze Przednie) remained autonomous and administratively independent."@en
label "Księstwo Pomorskie (1230-1648)"@pl
"The Duchy of Pomerania (1230-1648)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium Księstwa Pomorskiego, obejmuje obecne obszary Pomorza Zachodniego"^^
seeAlso Deutsche Verwaltungsgeschichte...
Historia Pomorza, t. I do roku 1466...
hasBeginning "1230-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "20"^^