Evangelical Augsburg Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_29


Evangelical Augsburg Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth


Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga NarodówAs Subject:
predicate object
startsDominationAt "1565-01-01"^^
isCreatedBy Evangelical Augsburg
Christian
Protenstatism
hasEnd "1795-12-31"^^
endsDominationAt "1772-12-31"^^
altLabel "Kościół luterański w Rzeczypospolitej Obojga Narodów"@pl
"Lutheran Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth"@en
label "Evangelical Augsburg Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth"@en
"Kościół ewangelicko-augsburski w Rzeczypospolitej Obojga Narodów"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "Wielkopolska i Litwa, luteranie w Małopolsce i w Prusach Królewskich nie wytworzyli własnej struktury organizacyjnej"^^
seeAlso Evangelical_Church_of_the_Augsburg_Confession_in_Poland
Szady, Struktury religijne
Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych
Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy
Ptaszyński, Kancelarie i dokumenty Kościołów protestanckich w XVI-XVIII wieku
Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI - XX w.)
Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939
Q1379796
hasBeginning "1565-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "29"^^