Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_31


Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth


Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga NarodówAs Subject:
predicate object
startsDominationAt "1560-01-01"^^
isCreatedBy Evangelical Reformed
Christian
Protenstatism
hasEnd "1795-12-31"^^
endsDominationAt "1795-12-31"^^
altLabel "Evangelical Reformed Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth"@en
"Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów"@pl
label "Calvinist Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth"@en
"Kościół kalwiński w Rzeczypospolitej Obojga Narodów"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "Małopolska i Wielkie Księstwo Litewskie"^^
seeAlso Polish_Reformed_Church
Szady, Struktury religijne
Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych
Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy
Ptaszyński, Kancelarie i dokumenty Kościołów protestanckich w XVI-XVIII wieku
Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku
Bem, Ustroje kościołów ewangelicko‑reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gmiterek, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej
Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich
Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana
Q7209974
hasBeginning "1560-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "31"^^