Evangelical Augsburg Church in Prussia 1525-1817

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_32


Evangelical Augsburg Church in Prussia 1525-1817


Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817Pominięte zostały dość dynamiczne zmiany dotyczące rozwoju struktur luterańskich na ziemiach polskich w latach 1772-1828 (w tym na obszarze Księstwa Warszawskiego), związane z włączaniem ich do systemu państw zaborczych (zob. A. Rhode). Reforma Steina, czyli patenty królewskie z 16 i 26 grudnia 1808 wprowadzały kontrole państwa nad strukturami kościołów ewangelickich. Zniesiono luterańskie Oberkonsistorium i Konsistorien w prowincjach, oraz reformierte Kirchendirktorium.
Toeppen 287: w miejsce dwóch diecezji pruskich powołano w 1587 r. dwa konsystorze: dla części sambijskiej w Królewcu zaś dla części pomezańskiej w Zalewie; konsystorz, lub jego odpowiednik generalna superintendetura był podzielony na inspekcje (Inspektion, Erzpriestertum, Superintendentur). W 1750 r. powstał nadkonsystorz w Berlinie, któremu zostały podporządkowane konsystorze sambijski i pomezański. W roku następnym zostały połączone w oba konsystorze w jeden konsystorz prowincjonalny dla Prus Wschodnich, podlegający nadkonsystorzowi w Berlinie; podobnie wg. Harnoch XXV

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1587-01-01"^^
isCreatedBy Evangelical Augsburg
Christian
Protenstatism
hasEnd "1817-12-31"^^
endsDominationAt "1808-12-31"^^
comment "Pominięte zostały dość dynamiczne zmiany dotyczące rozwoju struktur luterańskich na ziemiach polskich w latach 1772-1828 (w tym na obszarze Księstwa Warszawskiego), związane z włączaniem ich do systemu państw zaborczych (zob. A. Rhode). Reforma Steina, czyli patenty królewskie z 16 i 26 grudnia 1808 wprowadzały kontrole państwa nad strukturami kościołów ewangelickich. Zniesiono luterańskie Oberkonsistorium i Konsistorien w prowincjach, oraz reformierte Kirchendirktorium."@pl
"Toeppen 287: w miejsce dwóch diecezji pruskich powołano w 1587 r. dwa konsystorze: dla części sambijskiej w Królewcu zaś dla części pomezańskiej w Zalewie; konsystorz, lub jego odpowiednik generalna superintendetura był podzielony na inspekcje (Inspektion, Erzpriestertum, Superintendentur). W 1750 r. powstał nadkonsystorz w Berlinie, któremu zostały podporządkowane konsystorze sambijski i pomezański. W roku następnym zostały połączone w oba konsystorze w jeden konsystorz prowincjonalny dla Prus Wschodnich, podlegający nadkonsystorzowi w Berlinie; podobnie wg. Harnoch XXV"@pl
altLabel "Evangelical Church of the Augsurg Confession in Prussia 1525-1817"@en
label "Evangelical Augsburg Church in Prussia 1525-1817"@en
"Kościół ewangelicko-augsburski w Prusach 1525-1817"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "Prusy, Pomorze, Śląsk"^^
seeAlso Szady, Struktury religijne
Szady, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych
Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
Töppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen
Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen
Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens
Die kirchliche Organisation um 1785
Śląsk w końcu XVIII wieku
Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce
hasBeginning "1525-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "32"^^