Evangelical Church in Prussia 1817-1939

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_34


Evangelical Church in Prussia 1817-1939


Evangelische Kirche in Preußen 1817-1939


Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939Reforma Steina, czyli patenty królewskie z 16 i 26 grudnia 1808 wprowadzały kontrole państwa nad strukturami kościołów ewangelickich. Zniesiono luterańskie Oberkonsistorium i Konsistorien w prowincjach, oraz reformierte Kirchendirktorium. W ich miejsce powołano Wydział Wyznań (Kultussektion) w ministerstwie spraw wewnętrznych jako najwyższy organ administracji kościelnej. W 1817 roku wydział ten przeniesiono do ministerstwa wyznań. Na poziomie nowo utworzonych rejencji powstają wydziały szkolne i kościelne, które administrują sprawami kościelnymi w następstwie dawnych konsystorzy prowincjonalnych. W 1815 roku powrócono do konsystorzy prowincjonalnych, które były jednak organami administracji państwowej. Od 1828 roku dla każdej prowincji był Generalsuperintendent, któremu przypadała władza podobna do biskupiej, ale nie miał tytułu biskupa.

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1821-01-01"^^
isCreatedBy Evangelical
Christian
Protenstatism
hasEnd "1939-12-31"^^
hiddenLabel "Evangelische Kirche der altpreußischen Union, 1875-1922"@de
"Evangelische Kirche in Preußen, 1821-1845"@de
"Evangelische Landeskirche der älteren Provinzen Preußens, 1922-1953"@de
"Evangelische Landeskirche in Preußen, 1845-1875"@de
endsDominationAt "1939-12-31"^^
comment "Reforma Steina, czyli patenty królewskie z 16 i 26 grudnia 1808 wprowadzały kontrole państwa nad strukturami kościołów ewangelickich. Zniesiono luterańskie Oberkonsistorium i Konsistorien w prowincjach, oraz reformierte Kirchendirktorium. W ich miejsce powołano Wydział Wyznań (Kultussektion) w ministerstwie spraw wewnętrznych jako najwyższy organ administracji kościelnej. W 1817 roku wydział ten przeniesiono do ministerstwa wyznań. Na poziomie nowo utworzonych rejencji powstają wydziały szkolne i kościelne, które administrują sprawami kościelnymi w następstwie dawnych konsystorzy prowincjonalnych. W 1815 roku powrócono do konsystorzy prowincjonalnych, które były jednak organami administracji państwowej. Od 1828 roku dla każdej prowincji był Generalsuperintendent, któremu przypadała władza podobna do biskupiej, ale nie miał tytułu biskupa."@pl
label "Evangelical Church in Prussia 1817-1939"@en
"Evangelische Kirche in Preußen 1817-1939"@de
"Kościół ewangelicki w Prusach 1817-1939"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "Prusy"^^
seeAlso German_Evangelical_Church
Prussian_Union_of_churches
Töppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen
Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen
Hubatsch, Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens
Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce
Matelski, Niemcy w Polsce w XX wieku
Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem
Q1202401
Q163202
hasBeginning "1808-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "34"^^