Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_35


Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849


Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849Pominięte zostały dość dynamiczne zmiany dotyczące rozwoju struktur luterańskich na ziemiach polskich w latach 1772-1828 (w tym na obszarze Księstwa Warszawskiego), związane z włączaniem ich do systemu państw zaborczych oraz tendencjami unijnymi (próby powołania wspólnego konsystorza dla luteran i reformowanych).

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1828-01-01"^^
isCreatedBy Evangelical
Christian
Protenstatism
hasEnd "1849-12-31"^^
endsDominationAt "1849-12-31"^^
comment "Pominięte zostały dość dynamiczne zmiany dotyczące rozwoju struktur luterańskich na ziemiach polskich w latach 1772-1828 (w tym na obszarze Księstwa Warszawskiego), związane z włączaniem ich do systemu państw zaborczych oraz tendencjami unijnymi (próby powołania wspólnego konsystorza dla luteran i reformowanych)."@pl
label "Evangelical Church in Kingdom of Poland 1828-1849"@en
"Kościół ewangelicki w Królestwie Polskim 1828-1849"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "Królestwo Polskie"^^
seeAlso Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich
Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen
Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939
Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce
Stegner, Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914
hasBeginning "1828-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "35"^^