Evangelical Reformed Church in Poland 1849-1939

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_37


Evangelical Reformed Church in Poland 1849-1939


Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1849-01-01"^^
isCreatedBy Evangelical Reformed
Christian
Protenstatism
hasEnd "1939-12-31"^^
endsDominationAt "1936-12-31"^^
label "Evangelical Reformed Church in Poland 1849-1939"@en
"Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce 1849-1939"@pl
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "Królestwo Polskie, II Rzeczpospolita"^^
seeAlso Polish_Reformed_Church
Alabrudzińska, Kościoły ewangelickie na Kresach Wschodnich
Kosman, Litewska jednota ewangelicko-reformowana
Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce
Stegner, Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914
Witkowski, Organizacja kościoła ewangelicko-reformowanego w b. zaborze rosyjskim
Q7209974
hasBeginning "1849-01-01"^^
individualHasExternalIdentifier "37"^^