The State of the Teutonic Order (1226-1525)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_system_25


Państwo Krzyżackie (1226-1525)


The State of the Teutonic Order (1226-1525)Częściowo, w sprawach związanych z działalnością zakonną, podległość Stolicy Apostolskiej
Plemiona pruskie nie wytworzyły państwowości i administracji terytorialnej przed XIII w.: W. Długokęcki, Prusy w starożytności i we wczesnym średniowieczu, [w:] M. Biskup, i in., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, Warszawa 2008, s. 38-39, 43: "Mniejsza niż plemię jednostka terytorialna nosiła nazwę territorium (Dusburg), a także terrula, districtus. W literaturze określa się ją też jako włość, mała ziemia lub używa pruskiej nazwy pulka. [...] Podstawową jednostkę osadniczą stanowiło pole (prus. lauks, łac. campus, niem. Feld). Tworzyło ono topograficzno-gospodarczą całość, bez wytyczonych granic linearnych [...] Obraz ustroju politycznego Estów i Prusów przekazany przez źródła IX-XIII w. wyraźnie wskazuje na rozdrobnienie polityczne i brak silnych ośrodków władzy publicznej. Zasadnicze znaczenie miały wiece różnych struktur terytorialnych (prus. wayde, waite). W XIII w. funkcjonowały wiece międzyplemienne, plemienne i na poziomie małej ziemi. Wzmianki o wiecach z XIII w. dotyczą przede wszystkim wieców wojennych [...]". R. Czaja, i in. [w:] ibidem, s. 75-76: "Przywilej chełmiński, będący formalnie dokumentem lokacyjnym Chełmna i Torunia, w rzeczywistości pełnił funkcję przywileju "krajowego". Niektóre bowiem przepisy w nim zawarte dotyczyły także rycerzy (np. te, które odnosiły się do statusu prawnego dóbr obciążonych służbą wojskową), postanowienia zaś odnoszące się do monety, wymiaru łana, zwolnień celnych, wolnego targu obejmowały wszystkich mieszkańców ziemi chełmińskiej. Prawo chełmińskie służyło wyodrębnieniu z władztwa księcia Konrada obszaru poddanego kontroli Zakonu: tam, gdzie były stosowane postanowienia przywileju, sięgała władza Krzyżaków". 1309 - zajęcie Pomorza Gdańskiego, przeniesienie siedziby wielkiego mistrza zakonnego do Malborka (mimo że nie było jeszcze wtedy jasne czy Malbork zostanie stolicą państwa). 1466 - inkorporacja ziem pruskich do Korony przez króla Kazimierz Jagiellończyka doprowadziła do wybuchu wojny trzynastoletniej, na zakończenie której (pokojem toruńskim w 1466) Krzyżacy - korzystając z mediacji legata papieskiego - doprowadzili do swoistego kompromisu, w wyniku którego: Prusy Królewskie podlegały Koronie, Warmia stanowiła część Prus Królewskich, ale z dużą autonomią, Prusy zakonne stały się lennem Korony, nad którym władzę zwierzchnią sprawował Zakon.

As Subject:
predicate object
startsDominationAt "1309-01-01"^^
creator Wiesława Duży
hasEnd "1525-12-31"^^
P9i_forms_part_of Latin Church
label "Państwo Krzyżackie (1226-1525)"@pl
"The State of the Teutonic Order (1226-1525)"@en
type owl:NamedIndividual
administrative system
hasScope "terytorium państwa zakonnego, obejmuje obecne obszary północnej Polski (Pomorze, Warmia i Mazury)"^^
seeAlso Władztwo Polski w Prusiech Zakonnych i Książęcych
M. Grzegorz, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego...
M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach...
M. Biskup, i in., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach...
Zakon Krzyżacki w Prusach i Inflantach...
A. Radzimiński, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preussen...
A. Radzimiński, Biskupstwa państwa krzyżackiego...
individualHasExternalIdentifier "25"^^
endsDominationAt "1466-12-31"^^
comment "Częściowo, w sprawach związanych z działalnością zakonną, podległość Stolicy Apostolskiej"@pl
"Plemiona pruskie nie wytworzyły państwowości i administracji terytorialnej przed XIII w.: W. Długokęcki, Prusy w starożytności i we wczesnym średniowieczu, [w:] M. Biskup, i in., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, Warszawa 2008, s. 38-39, 43: "Mniejsza niż plemię jednostka terytorialna nosiła nazwę territorium (Dusburg), a także terrula, districtus. W literaturze określa się ją też jako włość, mała ziemia lub używa pruskiej nazwy pulka. [...] Podstawową jednostkę osadniczą stanowiło pole (prus. lauks, łac. campus, niem. Feld). Tworzyło ono topograficzno-gospodarczą całość, bez wytyczonych granic linearnych [...] Obraz ustroju politycznego Estów i Prusów przekazany przez źródła IX-XIII w. wyraźnie wskazuje na rozdrobnienie polityczne i brak silnych ośrodków władzy publicznej. Zasadnicze znaczenie miały wiece różnych struktur terytorialnych (prus. wayde, waite). W XIII w. funkcjonowały wiece międzyplemienne, plemienne i na poziomie małej ziemi. Wzmianki o wiecach z XIII w. dotyczą przede wszystkim wieców wojennych [...]". R. Czaja, i in. [w:] ibidem, s. 75-76: "Przywilej chełmiński, będący formalnie dokumentem lokacyjnym Chełmna i Torunia, w rzeczywistości pełnił funkcję przywileju "krajowego". Niektóre bowiem przepisy w nim zawarte dotyczyły także rycerzy (np. te, które odnosiły się do statusu prawnego dóbr obciążonych służbą wojskową), postanowienia zaś odnoszące się do monety, wymiaru łana, zwolnień celnych, wolnego targu obejmowały wszystkich mieszkańców ziemi chełmińskiej. Prawo chełmińskie służyło wyodrębnieniu z władztwa księcia Konrada obszaru poddanego kontroli Zakonu: tam, gdzie były stosowane postanowienia przywileju, sięgała władza Krzyżaków". 1309 - zajęcie Pomorza Gdańskiego, przeniesienie siedziby wielkiego mistrza zakonnego do Malborka (mimo że nie było jeszcze wtedy jasne czy Malbork zostanie stolicą państwa). 1466 - inkorporacja ziem pruskich do Korony przez króla Kazimierz Jagiellończyka doprowadziła do wybuchu wojny trzynastoletniej, na zakończenie której (pokojem toruńskim w 1466) Krzyżacy - korzystając z mediacji legata papieskiego - doprowadzili do swoistego kompromisu, w wyniku którego: Prusy Królewskie podlegały Koronie, Warmia stanowiła część Prus Królewskich, ale z dużą autonomią, Prusy zakonne stały się lennem Korony, nad którym władzę zwierzchnią sprawował Zakon."@pl
hasLegalBasis "Przywilej chełmiński 1233, statuty zakonu, akt inkorporacji ziem pruskich z 6 marca 1454; traktat toruński z 1466; traktat krakowski z 1525"^^
hasBeginning "1233-01-01"^^