inn

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_124


inn
karczma - obiekt


Inns (localities) are distinguished on the old maps, which is mainly the result of their function. In the historiography, inns are distinguished from "zajazd" and "gościniec".The former usually served local customers - residents of the village or city, whereas the latter was supposed to serve supra-regional traffic. On the maps, inns are also distinguished by their proper names - e.g. Wygoda or Ostatni Grosz.
Karczmy wyróżniane są na dawnej kartografii, co wynika głównie z pełnionej przez nie funkcji. Warto jednak pamiętać o tym, że w historiografii rozróżnia się pojęcie karczmy oraz zajazdu lub gościńca. Pierwszy obiekt zazwyczaj miał na celu obsługę lokalnych klientów – mieszkańców wsi lub miasta, drugi zaś miał obsługiwać ruch ponadregionalny. Na mapach karczmy wyróżniają także specyficzne nazwy – np. Wygoda lub Ostatni Grosz.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Budynek służący celom gastronomiczno-hotelarskim, zlokalizowany na przedmieściach miast, obrzeżach wsi lub ważnych szlakach komunikacyjnych."@pl
"Inn is a building serving catering and accomodation purposes, located in the suburbs, outskirts of villages, or on important communication routes."@en
prefLabel "inn"@en
"karczma"@pl
altLabel "Gasthof"@de
"Krug"@de
"Wirthaus"@de
"gospoda"@pl
"taberna"@la
label "inn"@en
"karczma - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso Inn
Q32860419
"t. 1, s. 296–298: ‘budynek, w którym warzono, sprzedawano, później głównie szynkowano piwo, miód pitny, od XVI w. gorzałkę; niektóre karczmy, zwłaszcza przy ważniejszych drogach i w miastach, dawały posiłki i obrok dla koni oraz zapewniały nocleg podróżnym (zwano je gościńcami); sprzedawano w nich różne wyroby, głównie spożywcze, rzadziej odzieżowe. Dostarczały też karczmy różnego rodzaju rozrywek, często z muzyką, były miejscem tańców i zabaw. Niekiedy w karczmach odbywał sesje sąd (zwłaszcza wiejski), załatwiano tu sprawy urzędowe podczas popasu dostojników czy pobytu miejscowych oficjalistów [...]’."@pl
"t. 10, s. 136: miejsce wyszynku alkoholu i spotkań okolicznej ludności, przede wszystkim chłopów, także gospoda, dom zajezdny; taberna"@pl
"t. 15, s. 403: ‘budynek służący jako dom zajezdny dla podróżnych, a także miejsce wyszynku oraz spotkań i zabaw miejscowej ludności, wznoszony na przedmieściach większych miast, na rynkach miasteczek, przy uczęszczanych traktach, we wsiach w pobliżu kościoła lub dworu’"@de
"t. 2, s. 264: 1. dom szynkowy (Star.), szynk, szynkownia, gospoda; do na wsi albo przy drodze dla popasu podróżnych, austerja, oberża, dom zajezdny, zajazd’, [por. t. 3, s. 453 hasło: oberża ‘dom gościnny, gospoda, zajazd, karczma, austerja’ i t. 8, s. 106 hasło zajazd, gdzie ‘dom zajezdny, gospoda, austerja, karczma, dom gościnny’]"@pl
"t. 2, s. 318: dom szynkowy"@pl
"t. 3, s. 564: szynk na wsi, gospoda; dawniej również dom zajezdny, austeria, oberża"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "budynek"@pl
"gościniec"@pl
"gościnny dom"@pl
"oberża"@pl
"restauracja"@pl
"szynkowny dom"@pl
"zajazd"@pl
comment "Inns (localities) are distinguished on the old maps, which is mainly the result of their function. In the historiography, inns are distinguished from "zajazd" and "gościniec".The former usually served local customers - residents of the village or city, whereas the latter was supposed to serve supra-regional traffic. On the maps, inns are also distinguished by their proper names - e.g. Wygoda or Ostatni Grosz."@en
"Karczmy wyróżniane są na dawnej kartografii, co wynika głównie z pełnionej przez nie funkcji. Warto jednak pamiętać o tym, że w historiografii rozróżnia się pojęcie karczmy oraz zajazdu lub gościńca. Pierwszy obiekt zazwyczaj miał na celu obsługę lokalnych klientów – mieszkańców wsi lub miasta, drugi zaś miał obsługiwać ruch ponadregionalny. Na mapach karczmy wyróżniają także specyficzne nazwy – np. Wygoda lub Ostatni Grosz."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "124"^^