general consistory (Evangelical Augsburg Church in Poland 1849-1939)

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_208


Oberkonsistorium
general consistory (Evangelical Augsburg Church in Poland 1849-1939)
konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)


As Subject:
predicate object
isDefinedBy Evangelical Augsburg Church in Poland 1849-1939
altLabel "bishopric"@en
"biskupstwo"@pl
"generalna superintendentura"@pl
"nadkonsystorz"@de
"superintendency"@en
label "Oberkonsistorium"@de
"general consistory (Evangelical Augsburg Church in Poland 1849-1939)"@en
"konsystorz generalny (Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce 1849-1939)"@pl
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
seeAlso Consistory_(Protestantism)
Q1381335
"s. 11: początkowo ewangelicy litewscy z Wilna byli związani z konsystorzem w Królewcu; od 1652 r. sami nazywają się konsystorzem, co oznacza rozluźnienie więzów z Prusami; od 1794 r. podporządkowani Justizkolegium w Petersburgu; w 1832 r. został zlikwidowany konsystorz ewangelicko-augsburski w Wilnie i podporządkowanie Mitawie, a ten nadkonsystorzowi w Petersbugu, w 1922 r. wchłonięty do Konsystorza Warszawskiego."@pl
"s. 15: Warszawski Okręg Konsystorski nie został włączony do konsystorza generalnego w Petersburgu po 1832 roku, nie wykonano też żadnych ruchów w tym kiierunku po 1849 r."@pl
hasExternalIdentifier "208"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_220