administrative_type_221

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_221


prowincja (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)
waad


As Subject:
predicate object
isDefinedBy administrative_system_39
label "prowincja (Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)"@pl
"waad"@he
type owl:Class
subClassOf religious administrative region
hasExternalIdentifier "221"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_220