glassworks

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_127


glassworks
osada hutnicza


Glasswork settlement (ger Hütte) was considered a separate locality, which emerged as consequence of a process in which common names (i.e. huta) gained new meaning, associated with a particular locality. Glasswork settlements were temporary settlements, very often, these were very unstable. When all local resources became exhausted (i.e. woods, sand, limestone), these settlements were moved into a new place. The result was frequent disappearing of glasswork settlements.
Odrębność osadnicza osady hutniczej (od ger Hütte) wynika przede wszystkim z procesu onimizacji, czyli przekształcania nazwy pospolitej (huta) w nazwę własną. Osady hutnicze były często osadami czasowymi, tzn. cechowały się dużą mobilnością. Po wyczerpaniu się pobliskich surowców (drewno, piasek, wapień) przenoszone były w inne miejsca. W związku z tym były to osady zanikające z krajobrazu osadniczego.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_128

  • hasProperFunction value function2

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Glassworks is a settlement in which the most importan role is played by a glassworks (considered as an factory building)."@en
"Osada hutnicza jest to osada, w której główną rolę pełni huta jako obiekt gospodarczy."@pl
prefLabel "glassworks"@en
"osada hutnicza"@pl
altLabel "Hütte (de), Ofen (de), Schmelze (de), Hammer (de)"^^
label "glassworks"@en
"osada hutnicza"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "kuźnica"@pl
"ruda"@pl
comment "Glasswork settlement (ger Hütte) was considered a separate locality, which emerged as consequence of a process in which common names (i.e. huta) gained new meaning, associated with a particular locality. Glasswork settlements were temporary settlements, very often, these were very unstable. When all local resources became exhausted (i.e. woods, sand, limestone), these settlements were moved into a new place. The result was frequent disappearing of glasswork settlements."@en
"Odrębność osadnicza osady hutniczej (od ger Hütte) wynika przede wszystkim z procesu onimizacji, czyli przekształcania nazwy pospolitej (huta) w nazwę własną. Osady hutnicze były często osadami czasowymi, tzn. cechowały się dużą mobilnością. Po wyczerpaniu się pobliskich surowców (drewno, piasek, wapień) przenoszone były w inne miejsca. W związku z tym były to osady zanikające z krajobrazu osadniczego."@pl
subClassOf production dwelling
settlement
hasExternalIdentifier "127"^^