industrial settlement

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_35


industrial settlement
osada fabryczna


Industrial settlement usually emerged as a separate locality, later, quite often, it developed to the rank of the city, merged with another locality creating a separate one, or was incorporated into another locality.
Osada fabryczna powstawała z reguły jako odrębna miejscowość, później, dość często rozwijała się do rangi miasta, łączyła się z inną osadą jako odrębna miejscowość, lub była włączana do innej miejscowości.

  • hasProperFunction value function2

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Industrial settlement is a settlement in which a main role is played by a factory."@en
"Osada fabryczna jest to osada, w której główną rolę pełni fabryka."@pl
prefLabel "industrial settlement"@en
"osada fabryczna"@pl
altLabel "osada przemysłowa (pl)"^^
label "industrial settlement"@en
"osada fabryczna"@pl
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "conlocationen"@la
"der Ortschaft"@de
"der Siedlung"@de
"die Ansiedlung"@de
"die Kolonie"@de
"kolonia"@pl
"miasteczko"@pl
"miejscowość"@pl
"osiedle"@pl
"sadyba"@pl
"settlement"@en
"zagroda włościańska"@pl
comment "Industrial settlement usually emerged as a separate locality, later, quite often, it developed to the rank of the city, merged with another locality creating a separate one, or was incorporated into another locality."@en
"Osada fabryczna powstawała z reguły jako odrębna miejscowość, później, dość często rozwijała się do rangi miasta, łączyła się z inną osadą jako odrębna miejscowość, lub była włączana do innej miejscowości."@pl
subClassOf settlement
hasExternalIdentifier "35"^^