tar pitch

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_47


smolarnia
tar pitch


If residential buildings were erected around the tar pitch, it could be a kind of a separate forest settlement. The boundary between a tar pitch as an economic facility and a kind of forest settlement was blurry. It dependended on the seasonality and permanence of habitation.
Jeżeli wokół smolarni utrwaliła się zabudowa mieszkalna to smolarnia mogła stanowić rodzaj odrębnej osady leśnej. Granica między smolarnią jako obiektem gospodarczym a smolarnią jako rodzajem osady leśnej była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_123

  • hasProperFunction value function4

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Smolarnia (miejscowość) jest to osada, w której główną rolę pełni smolarnia jako obiekt gospodarczy."@pl
"Tar pitch (locality) is a settlement where the main role is played by a tar pitch (industrial facility)."@en
prefLabel "smolarnia"@pl
"tar pitch"@en
altLabel "der Teerofen (de), smolanoi zawod (ru)"^^
label "smolarnia"@pl
"tar pitch"@en
type owl:Class
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "dziegciarnia"@pl
"huta"@pl
"osada leśna"@pl
"terpentyniarnia"@pl
comment "If residential buildings were erected around the tar pitch, it could be a kind of a separate forest settlement. The boundary between a tar pitch as an economic facility and a kind of forest settlement was blurry. It dependended on the seasonality and permanence of habitation."@en
"Jeżeli wokół smolarni utrwaliła się zabudowa mieszkalna to smolarnia mogła stanowić rodzaj odrębnej osady leśnej. Granica między smolarnią jako obiektem gospodarczym a smolarnią jako rodzajem osady leśnej była płynna. Była uzależniona od sezonowości i stałości zamieszkiwania."@pl
subClassOf production dwelling
(mereologically) simple human settlement
settlement
hasExternalIdentifier "47"^^