forest district

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_54


forest district
uroczysko


Forest distrct as it had a separate name and was spatially distinct, it could have been a locality (inhabited forest district) or a settlement unit (uninhabited, deserted forest district). This second category was dominant. As an inhabited forest district (next to the village, town, farm, etc.), it is mentioned in the registers concerning the eastern provinces of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. The number of residents usually did not exceed a dozen or so people. Currently, a forest district is a type of physiographic object in the "Other physiographic object" class of objects in the State Register of Geographical Names. The basic criterion of distinguishing forest district from other localities or settlement units from the perspective of its functionality is its relation to the organization of forestry or agricultural production. Individual parts of forest or agricultural areas for a better understanding of space received their own names. It also did not exclude the forest settlement form the process of settling and thus the transformation to the kind of locality. The morphological distinctiveness of forest districts due to the nature of natural boundaries (swamps, glades, etc.) is fuzzy. From the legal point of view, the status of the forest district is rather unclear because this term was also used in relation to various types of forest settlements or parts of forests such as "bór" or "ostęp".
Uroczysko, ponieważ posiadało odrębną nazwę i było wydzielone przestrzennie, mogło być miejscowością (uroczysko zamieszkane) lub jednostką osadniczą (uroczysko niezamieszkane, uroczysko opuszczone). Ta druga kategoria była dominująca. Jako kategoria miejscowości (obok wsi, miasta, folwarku etc.) wymieniane jest w rejestrach dotyczących wschodnich województw dawnej Rzeczypospolitej. Liczba mieszkańców nie przekraczała zazwyczaj kilkunastu osób. Obecnie uroczysko jest rodzajem obiektu fizjograficznego w klasie obiektów "Inny obiekt fizjograficzny" w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Podstawowym kryterium wyodrębniającym uroczysko od innych miejscowości lub jednostek osadniczych w aspekcie funkcjonalnym jest jego związek z organizacją produkcji leśnej lub rolniczej. Poszczególne części obszarów leśnych lub rolnych dla lepszej orientacji w przestrzeni otrzymywały swoje nazwy własne. Nie wykluczało to też procesu osiedlania się a tym samym przekształcania uroczyska w rodzaj miejscowości. Odrębność morfologiczna uroczysk ze względu na charakter granic naturalnych (bagna, polany etc.) jest rozmyta. Od strony prawnej status uroczyska jest dość niejasny, gdyż termin ten był używany także w odniesieniu do różnego typu osad leśnych lub części lasów takich jak bory czy ostępy.

  • hasProperFunction value function8

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Forest distrct is a part of a forest, meadow or swampy area separated by natural borders and an own (proper) name for better organization of social and economic life. Built-up and inhabited forest district used to be a locality."@en
"Uroczysko to obszar leśny, łąkowy lub bagnisty wyodrębniony naturalnymi granicami oraz nazwą własną w celu lepszej organizacji życia społecznego i gospodarczego. Uroczysko zabudowane i zamieszkane było miejscowością."@pl
prefLabel "forest district"@en
"uroczysko"@pl
altLabel "урочище"@ru
label "forest district"@en
"uroczysko"@pl
type owl:Class
seeAlso 300379281
uroczysko
uroczysko-dawnaMiejsc
Q1434274
"1. teren trudno dostępny, najczęściej bagnisty, leśny; też: miejsce odludne, 2. część terenu otoczona naturalnymi granicami, wyodrębniona za pomocą nazwy topograficznej, 3. u dawnych Słowian: miejsce w głębi puszczy związane z kultem bóstwa, odbywaniem narad lub uważane za siedzibę złych duchów"@pl
"s. 57-80: uroczyska to cała gama pojęć, stale łąki i lokacje straży leśnej, czasem synonimy borów i ostępów, zjawiska terenowe zasadniczo rozległe o wielce zróżniczkowanej, a raczej nieuchwytnej i zatraconej już, treści. Można tylko utrzymywać, że uroczyska to teren eksploatacji par excellence."@pl
"t. 15, s. 34: nazwa kopca lub miejsca granicznego nieosiedlonego. Według Chodakowskiego, uroczyska, na Rusi horodyszczami zwane, były to w Słowiańszczyźnie przedchrześcijańskiej place, czyli świątyń posady, do sprawowania uroczystych pogańskich ofiar przeznaczone i nie mające śladu opisania wałami, byleby oddzielna, właściwe imię mająca, przywiązana do nich była jakaś pamiątka."@pl
"t. 6, s. 80: uroczysko, uroczyszcze -- (Rs. urocziszcze, = powiat, kraina); kopiec, mieysce graniczne. Tr. Gränzstein, Mohlhausen."@pl
"t. 7, s. 348: 1. starożytny , z czasów pogańskich nasyp ziemny w postaci mogiły a. okopu, kopiec, kurhan; miejsce graniczne. Troc. 2. miejsce odludne, tajemnicze – 3. miejscowość nie zamieszkana, nosząca jakie oddzielne charakterystyczne miano – 4. pewna część gruntu a. gruntów kilku posiadaczy w jednym miejscu, nosząca pewną nazwę – 5. miejsce w polu, składające się z gruntu i łąk, dawniej zarosłe lasem. 6. bart. okręg bartniczy --, 7. leśn. część lasu, oddzielona od innych części naturalnymi granicami, jako oto: wzgórzami, strumykami, łąkami, drogami i.t.p. albo też różniąca się drzewostanem"@pl
"t. 9, s. 431: 1. miedza graniczna, granica, limes agrorum, finis -- 2. teren poza granicą posiadłości, ale do niej przynależny, z własnymi granicami naturalnymi, locus extra fines praedii situs, sed ad id praedium pertinens, proprios fines naturales habens."@pl
"u dawnych Słowian: miejsce przed świątynią lub w głębi puszczy, związane z kultem jakiegoś bóstwa, z odbywaniem narad, sądów; ogólnie: miejsce odludne, tajemnicze; pustkowie -- 2. część terenu (zwykle lasu wyodrębniona za pomocą nazwy o charakterze topograficznym."@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "bór"@pl
"leśniczówka"@pl
"osada leśna"@pl
"ostęp"@pl
"strażnica leśna"@pl
"łąka"@pl
comment "Forest distrct as it had a separate name and was spatially distinct, it could have been a locality (inhabited forest district) or a settlement unit (uninhabited, deserted forest district). This second category was dominant. As an inhabited forest district (next to the village, town, farm, etc.), it is mentioned in the registers concerning the eastern provinces of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. The number of residents usually did not exceed a dozen or so people. Currently, a forest district is a type of physiographic object in the "Other physiographic object" class of objects in the State Register of Geographical Names. The basic criterion of distinguishing forest district from other localities or settlement units from the perspective of its functionality is its relation to the organization of forestry or agricultural production. Individual parts of forest or agricultural areas for a better understanding of space received their own names. It also did not exclude the forest settlement form the process of settling and thus the transformation to the kind of locality. The morphological distinctiveness of forest districts due to the nature of natural boundaries (swamps, glades, etc.) is fuzzy. From the legal point of view, the status of the forest district is rather unclear because this term was also used in relation to various types of forest settlements or parts of forests such as "bór" or "ostęp"."@en
"Uroczysko, ponieważ posiadało odrębną nazwę i było wydzielone przestrzennie, mogło być miejscowością (uroczysko zamieszkane) lub jednostką osadniczą (uroczysko niezamieszkane, uroczysko opuszczone). Ta druga kategoria była dominująca. Jako kategoria miejscowości (obok wsi, miasta, folwarku etc.) wymieniane jest w rejestrach dotyczących wschodnich województw dawnej Rzeczypospolitej. Liczba mieszkańców nie przekraczała zazwyczaj kilkunastu osób. Obecnie uroczysko jest rodzajem obiektu fizjograficznego w klasie obiektów "Inny obiekt fizjograficzny" w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Podstawowym kryterium wyodrębniającym uroczysko od innych miejscowości lub jednostek osadniczych w aspekcie funkcjonalnym jest jego związek z organizacją produkcji leśnej lub rolniczej. Poszczególne części obszarów leśnych lub rolnych dla lepszej orientacji w przestrzeni otrzymywały swoje nazwy własne. Nie wykluczało to też procesu osiedlania się a tym samym przekształcania uroczyska w rodzaj miejscowości. Odrębność morfologiczna uroczysk ze względu na charakter granic naturalnych (bagna, polany etc.) jest rozmyta. Od strony prawnej status uroczyska jest dość niejasny, gdyż termin ten był używany także w odniesieniu do różnego typu osad leśnych lub części lasów takich jak bory czy ostępy."@pl
subClassOf former dwelling
hasExternalIdentifier "54"^^