hamlet of a colony

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_73


hamlet of a colony
przysiółek kolonii


Hamlet of a colony is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. Hamlets of colonies occur most often in Lubelskie voivodship. In total, there are 72 hamlets of colonies in Poland.
Przysiółek kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki kolonii występują głównie w lubelskim. W sumie są to 72 obiekty.

  • hasProperFunction value function1

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Izabela Karsznia
isDefinedBy "Hamlet of a colony is a hamlet, for which a colony is a superior unit."@en
"Przysiółek kolonii jest to przysiółek, dla którego jednostką nadrzędną jest kolonia."@pl
prefLabel "hamlet of a colony"@en
"przysiółek kolonii"@pl
comment "Hamlet of a colony is a separate settlement unit, a kind of locality, it always has a particular name. Hamlets of colonies occur most often in Lubelskie voivodship. In total, there are 72 hamlets of colonies in Poland."@en
"Przysiółek kolonii jest odrębną jednostką osadniczą, rodzajem miejscowości, zawsze ma swoją nazwę własną. Przysiółki kolonii występują głównie w lubelskim. W sumie są to 72 obiekty."@pl
label "hamlet of a colony"@en
"przysiółek kolonii"@pl
type owl:Class
subClassOf hamlet
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "73"^^