charter town

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_116


charter town
miasto polokacyjne


Miasta pokolokacyjne zastąpiły wcześniejszy, rodzimy (słowiański) system grodów kasztelańskich. Władzę sprawowali w nich w imieniu księcia mianowani spośród mieszczan sołtysi (sculteti) zwani również wójtami lub podwójtami (advocati minores, subadvocati).

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Duchy of Pomerania (1230-1648)
comment "Miasta pokolokacyjne zastąpiły wcześniejszy, rodzimy (słowiański) system grodów kasztelańskich. Władzę sprawowali w nich w imieniu księcia mianowani spośród mieszczan sołtysi (sculteti) zwani również wójtami lub podwójtami (advocati minores, subadvocati)."@pl
label "charter town"@en
"miasto polokacyjne"@pl
type owl:Class
subClassOf town
hasExternalIdentifier "116"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_40