vicegerency

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_55


namiestnictwo
vicegerency
наместничество


Nazwa jednostki administracyjnej odpowiadającej guberni, która funkcjonowała głównie w latach 1775-1796

As Subject:
predicate object
isDefinedBy Russian Empire (1775-1917)
comment "Nazwa jednostki administracyjnej odpowiadającej guberni, która funkcjonowała głównie w latach 1775-1796"@pl
altLabel "viceroyalty"@en
label "namiestnictwo"@pl
"vicegerency"@en
"наместничество"@ru
type owl:Class
subClassOf guberniya
seeAlso Category:Viceroyalties_of_the_Russian_Empire
Q4312761
hasExternalIdentifier "55"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_50