district

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_80


district
powiat


Korona: w celach skarbowych używano jeszcze niższego podziału - sieci parafialnej. Był on jednak czysto użytkowy i nieoficjalny

  • BFO_0000050 some administrative_type_81

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
comment "Korona: w celach skarbowych używano jeszcze niższego podziału - sieci parafialnej. Był on jednak czysto użytkowy i nieoficjalny"@pl
label "district"@en
"powiat"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "80"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30