district (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_80


district (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))
powiat (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))


Korona: w celach skarbowych używano jeszcze niższego podziału - sieci parafialnej. Był on jednak czysto użytkowy i nieoficjalny

  • P46i_forms_part_of some administrative_type_81

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
comment "Korona: w celach skarbowych używano jeszcze niższego podziału - sieci parafialnej. Był on jednak czysto użytkowy i nieoficjalny"@pl
label "district (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))"@en
"powiat (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))"@pl
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "80"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_30