state (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/administrative_type_84


dzielnica (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))
state (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))


Korona Królestwa Polskiego / Wielkie Księstwo Litewskie. Wszystkie odrębności wynikające z aktu unii lubelskiej zostały zniesiona na mocy konstytucji 3 maja

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
comment "Korona Królestwa Polskiego / Wielkie Księstwo Litewskie. Wszystkie odrębności wynikające z aktu unii lubelskiej zostały zniesiona na mocy konstytucji 3 maja"@pl
altLabel "part"@en
label "dzielnica (Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1795))"@pl
"state (The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795))"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "84"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_70