state

Canonical URL http://purl.org/ontohgis#administrative_type_84


dzielnica
state


Korona Królestwa Polskiego / Wielkie Księstwo Litewskie. Wszystkie odrębności wynikające z aktu unii lubelskiej zostały zniesiona na mocy konstytucji 3 maja

  • BFO_0000050 some administrative_type_85

As Subject:
predicate object
isDefinedBy The Polish-Lithuanian Commonwealth (1569-1795)
comment "Korona Królestwa Polskiego / Wielkie Księstwo Litewskie. Wszystkie odrębności wynikające z aktu unii lubelskiej zostały zniesiona na mocy konstytucji 3 maja"@pl
altLabel "part"@en
label "dzielnica"@pl
"state"@en
type owl:Class
subClassOf secular administrative region
hasExternalIdentifier "84"^^
isSymbolisedByMeansOf map_symbol_70