chapel

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_100


chapel
kaplica


As a separate building, chapel could be a separate settlement unit in the past (rarely in the early modern era), but most often it is part of the village as a building.
Kaplica jako odrębny budynek mogła być w przeszłości odrębną jednostką osadniczą (rzadko, spotyka się w okresie staropolskim), najczęściej jednak wchodzi w skład miejscowości jako budowla.

  • P46_is_composed_of some settlement_type_122

  • featureCode value S.CH

  • hasProperFunction value function12

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Chapel is a locality, where the main role is played by a chapel (sacral building)."@en
"Kaplica jest to miejscowość, w której główną rolę pełni kaplica jako obiekt sakralny."@pl
prefLabel "chapel"@en
"kaplica"@pl
altLabel "capella"@la
"die Kapelle"@de
label "chapel"@en
"kaplica"@pl
type owl:Class
seeAlso 245
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "aedes"@la
"aedicula sacrarium"@la
"augurale"@la
"auguratorium"@la
"delubrum"@la
"fanulum"@la
"fanum"@la
"kościół"@pl
"lararium"@la
"oratorium"@la
"sacellum"@la
"świątynia"@pl
comment "As a separate building, chapel could be a separate settlement unit in the past (rarely in the early modern era), but most often it is part of the village as a building."@en
"Kaplica jako odrębny budynek mogła być w przeszłości odrębną jednostką osadniczą (rzadko, spotyka się w okresie staropolskim), najczęściej jednak wchodzi w skład miejscowości jako budowla."@pl
subClassOf improper dwelling
hasExternalIdentifier "100"^^