gord

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_113


gord
gród


At least untill the 13th century, a gord was a central and usually the only element of a city or town indicated in written historical sources, which is why these may be considered as identical for this period; after location, the gord became one of many facilities in a city or a town, usually situated on peripheries, sometimes converted into a castle.
Gords are characteristic mostly for the High Middle Ages, when documents were written in Latin, despite the fact that Latin does not know a proper notion for this kind of settlement unit. Expressions with a different, relatively similar, meaning had been used to describe the gord, i.e. a city (lat civitas), or a castle (lat arx, castrum). In younger historical German sources “gród” was called Burg, the expression meaning both a gord and a castle. Researchers consider “gord” as an endemic and specifically Slavic phenomenon.
Grody są charakterystyczne przede wszystkim dla pełnego średniowiecza, gdy językiem źródeł była łacina - a w niej nie wykształcił się w ogóle termin odpowiadający tej jednostce osadniczej. Określano ją więc za pomocą pojęć o odmiennym, względnie podobnym znaczeniu, jak miasto (civitas), zamek (arx, castrum). Z kolei w późniejszych źródłach niemieckich odpowiadał mu termin Burg, oznaczający zarówno gród, jak również zamek. W literaturze przedmiotu gród jest traktowany jako zjawisko specyficznie słowiańskie.
Przynamniej do XIII w. gród stanowił centralną i zwykle jedyną uchwytną źródłowo część miasta, więc dla tego okresu może być z nim utożsamiany; po lokacji stawał się jednym z obiektów w mieście, zwykle peryferyjnym, niejednokrotnie zamienianym w zamek.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Marek Słoń
isDefinedBy "Gord is a medieval or – in eastern territories – early modern settlement with revetments and stockades."@en
"Średniowieczna lub, na terenach wschodnich, wczesnonowożytna osada z obwarowaniami drewniano-ziemnymi."@pl
prefLabel "gord"@en
"gród"@pl
label "gord"@en
"gród"@pl
type owl:Class
seeAlso Gord_(archaeology)
Q88598
"t. 2, s. 168 (hasło "Grodzisko"): "Grody to obiekty sztucznie ogrodzone w celach obronnych. Pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju miejsca obronne, jak wsie, miasta, ośrodki administracyjne, wojskowe i inne schronienia przygotowane do obrony. W średniowieczu grodami nazywano też miasta"."@pl
"t. 2, s. 637: "pierwotnie osada obronna, ogrodzona palisadą lub obwałowana""@pl
"t. 6, s. 22: "miejsce obronne w znaczeniu późniejszym tyle co "zamek", "miasto"""@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Burg"@de
"arx"@la
"castrum"@la
"civitas"@la
"gorod"@ru
"grodzisko"@pl
"grodzisko (pol, zamek (pl), Burg (de), gorod (ru), civitas (lat), arx (lat), castrum (lat)"^^
"zamek"@pl
comment "At least untill the 13th century, a gord was a central and usually the only element of a city or town indicated in written historical sources, which is why these may be considered as identical for this period; after location, the gord became one of many facilities in a city or a town, usually situated on peripheries, sometimes converted into a castle."@en
"Gords are characteristic mostly for the High Middle Ages, when documents were written in Latin, despite the fact that Latin does not know a proper notion for this kind of settlement unit. Expressions with a different, relatively similar, meaning had been used to describe the gord, i.e. a city (lat civitas), or a castle (lat arx, castrum). In younger historical German sources “gród” was called Burg, the expression meaning both a gord and a castle. Researchers consider “gord” as an endemic and specifically Slavic phenomenon."@en
"Grody są charakterystyczne przede wszystkim dla pełnego średniowiecza, gdy językiem źródeł była łacina - a w niej nie wykształcił się w ogóle termin odpowiadający tej jednostce osadniczej. Określano ją więc za pomocą pojęć o odmiennym, względnie podobnym znaczeniu, jak miasto (civitas), zamek (arx, castrum). Z kolei w późniejszych źródłach niemieckich odpowiadał mu termin Burg, oznaczający zarówno gród, jak również zamek. W literaturze przedmiotu gród jest traktowany jako zjawisko specyficznie słowiańskie."@pl
"Przynamniej do XIII w. gród stanowił centralną i zwykle jedyną uchwytną źródłowo część miasta, więc dla tego okresu może być z nim utożsamiany; po lokacji stawał się jednym z obiektów w mieście, zwykle peryferyjnym, niejednokrotnie zamienianym w zamek."@pl
subClassOf proper dwelling
hasExternalIdentifier "113"^^