train stop

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_119


przystanek kolejowy - obiekt
train stop


Functional distinctivness - clearly defined (passenger services).Morphological distinctiveness - most often on topographic maps as a non-scale symbol or an explanatory annotation, usually without a proper name (only an abbreviation).Spatial distinctivness - depending on the location of the railway line with respect to the locality, the stops are either located at a distance (then they often have a proper name, the same as a locality) or within the area of the locality (no particular name, only symbol or an explanatory annotation). A railway station should rather not be treated as a locality, unless in exceptional cases, when all the constitutive conditions of localities are met.
Odrębność funkcjonalna – jasno określona (obsługa podróżnych).Odrębność morfologiczna – najczęściej na mapach jako znak nieskalowy obszaru przystanku i podpis objaśniający, przeważnie bez nazwy własnej (jedynie skrót).Odrębność przestrzenna – w zależności od położenia linii kolejowej względem miejscowości przystanki znajdują się albo w oddaleniu (wtedy często mają podaną nazwę, taką jak miejscowość) lub na obszarze miejscowości (bez nazwy; tylko sygnatura i skrót objaśniający). Przystanek kolejowy raczej nie powinien być traktowany jako miejscowość, chyba że w wyjątkowych przypadkach, gdy spełnione są wszystkie warunki konstytutywne miejscowości.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "A train stop is a stopping place for trains enabling travelers to enter or leave the train."@en
"Przystanek kolejowy to miejsce zatrzymywania się pociągów umożliwiające podróżnym wejście lub opuszczenie pociągu."@pl
prefLabel "przystanek kolejowy"@pl
"train stop"@en
altLabel "Haltepunkt (de)"^^
label "przystanek kolejowy - obiekt"@pl
"train stop"@en
type owl:Class
seeAlso "#BDOT10k, s. 166 – miejsce zatrzymywania się pociągów, umożliwiające podróżnym wejście lub opuszczenie pociągu (klasa obiektów: obiekt związany z komunikacją)"@pl
"mała stacja kolejowa przeznaczona tylko dla ruchu pasażerskiego"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Stacja kolejowa (pl), dworzec kolejowy (pl)"^^
comment "Functional distinctivness - clearly defined (passenger services).Morphological distinctiveness - most often on topographic maps as a non-scale symbol or an explanatory annotation, usually without a proper name (only an abbreviation).Spatial distinctivness - depending on the location of the railway line with respect to the locality, the stops are either located at a distance (then they often have a proper name, the same as a locality) or within the area of the locality (no particular name, only symbol or an explanatory annotation). A railway station should rather not be treated as a locality, unless in exceptional cases, when all the constitutive conditions of localities are met."@en
"Odrębność funkcjonalna – jasno określona (obsługa podróżnych).Odrębność morfologiczna – najczęściej na mapach jako znak nieskalowy obszaru przystanku i podpis objaśniający, przeważnie bez nazwy własnej (jedynie skrót).Odrębność przestrzenna – w zależności od położenia linii kolejowej względem miejscowości przystanki znajdują się albo w oddaleniu (wtedy często mają podaną nazwę, taką jak miejscowość) lub na obszarze miejscowości (bez nazwy; tylko sygnatura i skrót objaśniający). Przystanek kolejowy raczej nie powinien być traktowany jako miejscowość, chyba że w wyjątkowych przypadkach, gdy spełnione są wszystkie warunki konstytutywne miejscowości."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "119"^^