church

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_120


church
kościół - obiekt


A church could be a separate unit (from adjacent settlements) distinguished by a particular name and morphology.
W analizowanych przypadkach kościół mógł stanowić odrębną (od sąsiadujących) nazewniczo i morfologicznie jednostkę osadniczą.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "A church (in architecture) is a building used by a religious community to meet and listen to the Word of God, for preaching, private prayers or to celebrate rituals."@en
"Kościół (w kontekście architektonicznym) jest to budynek, gdzie wspólnota religijna gromadzi się na słuchanie słowa Bożego, wspólną lub prywatną modlitwę oraz celebrację sakramentów."@pl
prefLabel "church"@en
"kościół"@pl
label "church"@en
"kościół - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso BuildingChurch
3210a0be-28e9-11eb-8b1d-fb60577b06bc
Church
Q16970
"2. «budynek, miejsce modlitwy chrześcijan»"@pl
"t. 11, s. 57-68: II. Budowla sakralna; 1. Świątynia chrześcijańska, zwłaszcza katolicka; templum--; aedes, fanum--; ecclesia--; aedes sacra--; sacrum--; domus, sedes sacra--; delubrum, dominicum, domus Dei, martyrium, sacrarium ritus Christiani--. 3. Świątynia mahometańska; meczet--. 4. Świątynia pogańska, delubrum--; aedes, oraculum, templum--; templum idolorum--; idolium--; domus--; aedes sacra, fanum, penetralia, sessimonium deorum--. 6. n-loc [nazwa miejsca] : -- »Czerwony Kościoł«"@pl
"t. 3, s. 360-362: 1. Świątynia (nie tylko chrześcijańska), dom boży, templum, aedes sacra--. 2. swoista jednostka prawna związana z określonym kościołem (parafia, diecezja itd.), corpus paroeciae vel dioecesis (ad certam quandam ecclesiam pertinens)."@pl
"t. 9, kol. 1025: budynek poświęcony (dedykacja lub benedykcja) w obrzędzie liturg. przez biskupa, gdzie wspólnota ochrzczonych (—> Kościół) gromadzi się na słuchanie słowa Bożego, wspólną i prywatną modlitwę oraz celebrację sakramentów, zwł. Eucharystii; miejsce przechowywania Najśw. Sakramentu, a także pochówku(—> krypta, —> konfesja); k. był określany także jako domus ecclesiae, domus orationis, Kyriakon, domus Dei, Dominicum; w kat. obrządkach wsch. nazywany jest —> cerkwią."@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "ecclesia (lat), templum (lat), fanum (lat), aedes (lat), domus Dei (lat), kaplica (pl), cerkiew (pl), świątynia (pl), die Kirche (de)"^^
comment "A church could be a separate unit (from adjacent settlements) distinguished by a particular name and morphology."@en
"W analizowanych przypadkach kościół mógł stanowić odrębną (od sąsiadujących) nazewniczo i morfologicznie jednostkę osadniczą."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "120"^^