rectory

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_121


plebania - obiekt
rectory


In each analysed case, a rectory being a separate settlement, lays in a vicinity of a village, or a town/city with the same name. In cartographical sources, one can find it presented separately, with its proper name, an abbreviation of a category (i.e. pol “pleb.”, which is “rect.”), and distinguished by its morphology. A rectory differs slightly from the house of a provost, but we leave this difference aside.
We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli plebania jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przez nazwę własną, skrót kategorii (np. pleb.) oraz morfologicznie. Plebania różni się nieco od probostwa, gdyż pleban nie jest tożsamy z proboszczem, ale różnicę tę pomijamy.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "A rectory is a house or a group of buildings organised for a home for a provost supervising other priests living with him together with other people responsible for its maintenance."@en
"Plebania jest to dom lub zespół zabudowań przeznaczony do mieszkania dla plebana, podległych mu księży i innych osób zajmujących się jego obsługą."@pl
prefLabel "plebania"@pl
"rectory"@en
altLabel "Pfarrwohnung"@de
"curionis domus"@la
"dom plebański"@pl
"pastorówka"@pl
"plebanatus"@la
"popówka"@pl
"probostwo"@pl
label "plebania - obiekt"@pl
"rectory"@en
type owl:Class
seeAlso Clergy_house
300005639
Q607241
"dom należący do parafii, przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza"@pl
"t. 2, cz. 2, s. 732: Pleban -- Plebania, -ii, ż., urząd plebański abo beneficjum --; Dochód plebański, ut dobra --; plebaniia, dom plebański, die Pfarrwohnung, die Pfarre. J ksiądz widzimy, plebaniią rzadki Buduie, że kto inszy weźmie po nim spadki. Pot. Pocz. 475 (Slo. fara; Hg. plebania; Cro. plebania; Vd. faroush; Ross. приходъ (cf. przychód)."@pl
"t. 24, s. 326: 1. Domostwo plebana -- ; flaminia -- ; parochia, plebanatus -- ; curionis domus, curionium --; 2. Terytorium będące pod opieką plebana; także urząd i dochody z niego; parochia --; plebanatus --; curionatus, curionium -- ; 2a. Wierni należący do parafii --. Synonimy: probostwo, parafija."@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Pfarre"@de
"curionatus"@la
"curionium"@la
"parafia"@pl
"parochia"@la
"wikariatka"@pl
comment "In each analysed case, a rectory being a separate settlement, lays in a vicinity of a village, or a town/city with the same name. In cartographical sources, one can find it presented separately, with its proper name, an abbreviation of a category (i.e. pol “pleb.”, which is “rect.”), and distinguished by its morphology. A rectory differs slightly from the house of a provost, but we leave this difference aside."@en
"We wszystkich analizowanych przypadkach jeżeli plebania jest odrębną miejscowością, to znajduje się w pobliżu wsi, miasta lub osady o tej samej nazwie. W ujęciu kartograficznym wyodrębniona przez nazwę własną, skrót kategorii (np. pleb.) oraz morfologicznie. Plebania różni się nieco od probostwa, gdyż pleban nie jest tożsamy z proboszczem, ale różnicę tę pomijamy."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "121"^^