chapel

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_122


chapel
kaplica - obiekt


Kryterium wyróżniającym kościół od kaplicy jest wielkość oraz znaczenie instytucjonalne. Kościół ma charakter świątyni głównej dla wspólnoty wiernych, natomiast kaplica ma znaczenie pomocnicze. Niewielkie wspólnoty wiernych mogły funkcjonować przy kaplicy, kiedy z różnych powodów (brak środków, ograniczenia prawne) nie mogły wybudować lub utrzymać kościoła.
The criterion that distinguishes the church from the chapel is its size and institutional significance. The church serves as a main temple for the community, while the chapel's role is rather auxiliary. Small communities could use a chapel, when for various reasons (lack of resources, legal restrictions) they could not build or afford a church.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Chapel is a separate building (small church) or a separate room with an altar in a church or another building, devoted to religious worship (prayer, worship)."@en
"Kaplica jest to odrębny budynek (mały kościół) lub oddzielne pomieszczenie z ołtarzem w kościele lub innym budynku, przeznaczone do sprawowania kultu religijnego (modlitwy, nabożeństwa)."@pl
prefLabel "chapel"@en
"kaplica"@pl
altLabel "capella (lat)"^^
label "chapel"@en
"kaplica - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso BuildingChapel
31c75b34-28e9-11eb-89c7-03aa60bf5f82
Q108325
"1. «niewielka budowla sakralna», 2. «oddzielne pomieszczenie z ołtarzem do odprawiania nabożeństw»"@pl
"t. 1, cz 2, s. 955: miejsce bogu poświęcone, w którym obowiązki kościelne za zezwoleniem zwierzchności odprawować się mogą."@pl
"t. 10, s. 81: Mały kościół lub nieduże pomieszczenie z ołtarzem, przeznaczone do uprawiania kultu religijnego; też wydzielona część kościoła (wyraz przeniesiony również na świątynie i pomieszczenia służące innym kultom); sacellum --; aedicula --; sacrarium--; oratorium--; aedes, fanum--; aedis sacrae appendix, augurale, auguratorium, fanulum (s. hanulum), lararium, parvum delubrum"@pl
"t. 8, kol. 676: niewielka budowla kultowa (najczęściej z ołtarzem), wolno stojąca lub związana z większym kompleksem archit., także pomieszczenie, czyli oratorium, miejsce modlitwy liturg. i prywatnej, przeznaczone przez ordynariusza do sprawowanie wszystkich lub niektórych funkcji liturg. dla niewielkiej grupy wiernych, do którego za zgodą kompetentnego przełożonego mogą przychodzić także in. wierni."@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "kościół (pl), oratorium (pl), świątynia (pl), sacellum (łac), oratorium (lat), aedicula (lat), sacrarium (lat), aedes (lat), fanum (lat), augurale (lat), augurale (lat), auguratorium (lat), fanulum (lat), lararium (lat), delubrum (lat), die Kapelle (de)"^^
comment "Kryterium wyróżniającym kościół od kaplicy jest wielkość oraz znaczenie instytucjonalne. Kościół ma charakter świątyni głównej dla wspólnoty wiernych, natomiast kaplica ma znaczenie pomocnicze. Niewielkie wspólnoty wiernych mogły funkcjonować przy kaplicy, kiedy z różnych powodów (brak środków, ograniczenia prawne) nie mogły wybudować lub utrzymać kościoła."@pl
"The criterion that distinguishes the church from the chapel is its size and institutional significance. The church serves as a main temple for the community, while the chapel's role is rather auxiliary. Small communities could use a chapel, when for various reasons (lack of resources, legal restrictions) they could not build or afford a church."@en
subClassOf building
hasExternalIdentifier "122"^^