tar pitch

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_123


smolarnia - obiekt
tar pitch


In most analysed cases, if the tar pitch was morphologically distinct, it had the same name as the neighbouring village or another locality. Occasionally it had its proper name.
W większości analizowanych przypadków, jeżeli smolarnia była odrębna morfologicznie, to miała tę samą nazwę, co sąsiadująca wieś lub inna miejscowość. Sporadycznie cechowała ją odrębność nazewnicza.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Obiekt lub zespół obiektów gospodarczych zlokalizowanych w lesie lub jego pobliżu, gdzie w procesie prażenia drewna pozyskiwano smołę i inne produkty np. terpentynę, węgiel drzewny."@pl
"Tar pitch is a facility or a complex of industrial facilities located in or near the forest, where tar was sourced in the process of wood roasting, along with other products, e.g. turpentine, charcoal."@en
prefLabel "smolarnia"@pl
"tar pitch"@en
altLabel "der Teerofen (de), smolanoi zawod (ru)"^^
label "smolarnia - obiekt"@pl
"tar pitch"@en
type owl:Class
seeAlso "huta smolana, t. 3, s. 519:"@pl
"prymitywny zakład przemysłowy, gdzie wypraża się z drewna (tzw. karpowin) smołę i otrzymuje terpentynę, spirytus drzewny i inne chemikalia"@pl
"«dawny zakład, w którym się wyprażało z drewna smołę»"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "terpentyniarnia (pl), osada leśna (pl), dziegciarnia (pl), huta (pl)"^^
comment "In most analysed cases, if the tar pitch was morphologically distinct, it had the same name as the neighbouring village or another locality. Occasionally it had its proper name."@en
"W większości analizowanych przypadków, jeżeli smolarnia była odrębna morfologicznie, to miała tę samą nazwę, co sąsiadująca wieś lub inna miejscowość. Sporadycznie cechowała ją odrębność nazewnicza."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "123"^^