ironworks

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_126


ironworks
kuźnica - obiekt


As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Ironworks is a cluster of manufacturing workshops, the main puprpose of which is to melt and manufacture iron."@en
"Zespół warsztatów przemysłowych, których głównym zadaniem jest przetop i obróbka żelaza."@pl
prefLabel "ironworks"@en
"kuźnica"@pl
altLabel "Hütte (de), huta (pl), hamer (pl), Hammer (de), minera (lat), hamernia (pl), amernia (pl), oficina ferraria (lat), ferrifonda (lat), ruda (pl)"^^
label "ironworks"@en
"kuźnica - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso "#Zientara B., Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego, Warszaw 1954, s. 64‘zespół połączonych warsztatów – dymarki, młotów, kowalichy (piec kowalski i urządzenia służące do produkcji różnych przedmiotów z żelaza)’#Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgłówkowa, t. 18, s. 369‘dawny typ zakładu hutniczego, w którym żelazo z rud wytapiano za pomocą dymarki i młota napędzanego kołem wodnym’ – dodatkowo inf., że „kuźnice zostały wyparte przez zakłady stosujące procesy wielkopiecowe”#Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., t. 1, red. A. Mączak:‘w XIII–XVIII w. zespół warsztatów zakładu hutniczego, składający się w zasadzie z dymarki, młota mechanicznego i pieca kowalskiego (kowalichy), niekiedy także ze stęp do drobienia rudy; wszystkie te warsztaty (czasem podwójne) poruszane były energią wodną, uzyskiwaną dzięki budowie zapór na niewielkich rzeczkach. Hamrem (hamernią) zwano wchodzący w skład każdej kuźnicy warsztat obróbki metali, którego głównym urządzeniem był młot mechaniczny z kowadłem; niekiedy jednak przez hamer rozumiano całą kuźnicę. Upowszechnione w Polsce od przełomu XIII/XIV w., stanowiły kuźnice do XVIII w. dominujący typ zakładu hutniczego, tworzącego jednocześnie odrębne przedsiębiorstwo prowadzone przez kuźnika [...]”. Autor hasła B. Zientara"@pl
"t. 11, s. 598: ‘zakład przetapiający i obrabiający żelazo’, ‘warsztat kowalski; miejsce, gdzie się kuje’"@pl
"t. 2, s. 561: utożsamia pojęcia kuźnia i kuźnica, podaje też termin bliskoznaczny kowalnia"@pl
"t. 2, s. 653: ‘zabudowanie mieszczące w sobie jedno albo kilka ognisk, miechy i młoty poruszane przez wodę, gdzie z surowizny przetopionej i oczyszczonej wykuwa się żelazo gotowe; fabryka topienia żelaza i urabiana go w sztaby"@pl
"t. 3, s. 1328: zakład przemysłowy, fabryka wyrobów z żelaza itp. metali; dawniej kuźnia"@pl
"t. 3, s.473–474: ‘warsztat wytopu i obróbki żelaza’"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "kuźnia (pl), fryszerka (pl), huta żelaza (pl), zakład przemysłowy (pl), mennica (pl)"^^
subClassOf building
hasExternalIdentifier "126"^^