glassworks

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_128


glassworks
huta - obiekt


Legal status - ownership diveded between a land lord and a hereditary tenant or an annual tenant.
Status prawny - własność podzielona między pana gruntowego a dzierżawcę dziedzicznego lub dzierżawcę rocznego.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "Glassworks is an industrial facility, where major production was glasswork, and later mainly casting and manufacturing metals, e.g. lead, zinc, iron."@en
"Zakład przemysłowy, którego głównym celem była produkcja szkła, a w późniejszym okresie wytop i przetwórstwo rud metali np. ołowiu, cynku, żelaza."@pl
prefLabel "glassworks"@en
"huta"@pl
altLabel "Hütte (de), Ofen (de), Schmelze (de), Hammer (de)"^^
label "glassworks"@en
"huta - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso "#J. Olczak, Późnośrednowieczne i nowożytne hutnictwo szkła w Polsce w perspektywie źródeł archeologicznych, „Archeologia Historia Polona”, t.1, 1995, s. 79-86#Wyrobisz A., Szkło w Polsce od XIV do XVII w., Warszawa 1968"@pl
"rozróżnia hutę i hutę szkła. Huta – ‘zakład metalurgiczny, w którym wytapia się metale z rud’, zaś Huta szkła – ‘zakład wytapiający szkło i wytwarzający produkty szklane’"@pl
"t. 2, s. 67: ‘zakład, gdzie robią szkło albo topią metale’"@pl
"zakład lub zespół zakładów przemysłowych produkujących metale z rud, szkło, siarkę i in.’, huty przerabiają nie tylko rudy na surówkę, lecz także surówkę na stal"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "kuźnica (pl), ruda (pl)"^^
comment "Legal status - ownership diveded between a land lord and a hereditary tenant or an annual tenant."@en
"Status prawny - własność podzielona między pana gruntowego a dzierżawcę dziedzicznego lub dzierżawcę rocznego."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "128"^^