forester's lodge

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_129


forester's lodge
leśniczówka - obiekt


Morphological distinctiveness - usually clear (location in the forest), but there are lodges located in the immediate vicinity of some other localities. Naming distinctiveness - clear from the second half of the 19th c. (previously forester's lodges had no proper names, later not always). Functional distinctiveness - the forester's lodge plays a role in the economy and forest administration.
Odrębność morfologiczna – przeważnie wyraźna (położenie w lesie), ale zdarzają się leśniczówki położone w bezpośrednim sąsiedztwie innych miejscowości. Odrębność nazewnicza – od drugiej połowy XIX wieku (wcześniej bez nazw; później nie zawsze). Odrębność funkcjonalna – leśniczówka pełni rolę związaną z gospodarką i administracją leśną.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Forester's lodge is an area where there is a complex of buildings including a house in which a forester lives, which is the seat of the Forest District's authorities, located in a forest area. Apart from forest management, forester's lodge performs residential functions. Forester's lodge is a locality as long as it has a proper name and is not in the vicinity of another locality."@en
"Leśniczówka (obiekt) to obszar, na którym znajduje się zespół zabudowań obejmujący dom, w którym mieszka leśniczy, stanowiący siedzibę leśnictwa, znajdujący się na terenie leśnym, pełniący oprócz mieszkalnych funkcje związane z gospodarką leśną. Leśniczówka jest miejscowością o ile posiada nazwę własną i nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innej miejscowości."@pl
prefLabel "forester's lodge"@en
"leśniczówka"@pl
altLabel "Jägerhaus"@de
label "forester's lodge"@en
"leśniczówka - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso 102
300250342
Q1425352
"Dom, zagroda w lesie stanowiąca mieszkanie; mieszkanie leśniczego (zarządca obszaru leśnego stanowiącego leśnictwo) wraz z zabudowaniami gospodarskimi"@pl
"Pojedyncza zagroda służąca leśniczemu i będąca jednocześnie siedzibą leśnictwa"@pl
"t. 2, s. 721: domek w lesie, mieszkanie, zagroda leśniczego a. leśnika"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Forestrey"@de
"Forst Amt"@de
"Hegerhaus"@de
"gajówka"@pl
"nadleśnictwo"@pl
"osada leśna"@pl
comment "Morphological distinctiveness - usually clear (location in the forest), but there are lodges located in the immediate vicinity of some other localities. Naming distinctiveness - clear from the second half of the 19th c. (previously forester's lodges had no proper names, later not always). Functional distinctiveness - the forester's lodge plays a role in the economy and forest administration."@en
"Odrębność morfologiczna – przeważnie wyraźna (położenie w lesie), ale zdarzają się leśniczówki położone w bezpośrednim sąsiedztwie innych miejscowości. Odrębność nazewnicza – od drugiej połowy XIX wieku (wcześniej bez nazw; później nie zawsze). Odrębność funkcjonalna – leśniczówka pełni rolę związaną z gospodarką i administracją leśną."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "129"^^