forest-guard's lodge

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_130


forest-guard's lodge
gajówka - obiekt


Morphological distinctiveness - usually clear (location in the forest), but there are lodges located in the immediate vicinity of some other localities.Naming distinctiveness - clear from the second half of the 19th century (previously forester's lodges had no proper names, later not always).Functional distinctiveness - the forester's lodge plays a role in the economy and forest administration.
Odrębność morfologiczna – przeważnie wyraźna (położenie w lesie), ale zdarzają się gajówki położone w bezpośrednim sąsiedztwie innych miejscowości.Odrębność nazewnicza – od drugiej połowy XIX wieku (wcześniej bez nazw; później nie zawsze). Odrębność funkcjonalna – gajówka pełni rolę związaną z gospodarką leśną.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Forest-guard's lodge is an area comprising a set of buildings including a house in which a forest-guard lives, located in a forest area, performing residential as well as forest management functions. Forest-guard's lodge is a locality as long as it has its own name and is not located in the immediate vicinity of another locality."@en
"Gajówka to obszar na którym znajduje się zespół zabudowań obejmujący dom, w którym mieszka gajowy, znajdujący się na terenie leśnym, pełniący oprócz mieszkalnych funkcje związane z gospodarką leśną. Gajówka jest miejscowością o ile posiada nazwę własną i nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innej miejscowości."@pl
prefLabel "forest-guard's lodge"@en
"gajówka"@pl
altLabel "Hegerhaus"@de
label "forest-guard's lodge"@en
"gajówka - obiekt"@pl
type owl:Class
seeAlso 300250342
Q17087359
"Budynek, w którym mieszka gajowy (pracownik nadleśnictwa chroniący przydzieloną mu część lasu przed szkodami)"@pl
"Pojedyncza zagroda, zazwyczaj położona w lesie, pełniąca funkcję mieszkania służbowego dla funkcjonariuszy pomocniczej służy leśnej podleśniczych lub gajowych"@pl
"t. 1, s. 793: chatka gajowego"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Forestrey"@de
"Forst Amt"@de
"Jägerhaus"@de
"leśnictwo"@pl
"leśniczówka"@pl
"nadleśnictwo"@pl
comment "Morphological distinctiveness - usually clear (location in the forest), but there are lodges located in the immediate vicinity of some other localities.Naming distinctiveness - clear from the second half of the 19th century (previously forester's lodges had no proper names, later not always).Functional distinctiveness - the forester's lodge plays a role in the economy and forest administration."@en
"Odrębność morfologiczna – przeważnie wyraźna (położenie w lesie), ale zdarzają się gajówki położone w bezpośrednim sąsiedztwie innych miejscowości.Odrębność nazewnicza – od drugiej połowy XIX wieku (wcześniej bez nazw; później nie zawsze). Odrębność funkcjonalna – gajówka pełni rolę związaną z gospodarką leśną."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "130"^^