lighthouse

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_131


latarnia morska - obiekt
lighthouse


Functional distinctivness - distinguished as a kind of locality in Bystrzycki's register, and on topographic maps as distinct symbol, sometimes with the proper name. Morphological and spatial distinctivness - usually a lightouse is a building (structure) within the area of the locality or in its vicinity. If it has its a particular (proper) name, it can be treated as a separate locality (interpretation of maps is necessary, see: Rozewie). Otherwise it is either part of another locality or an object (building/structure) in it (see: Hel, Jastarnia).
Odrębność funkcjonalna – wyróżniana jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego, a na mapach topograficznych odrębnym znakiem, niekiedy z nazwą własną. Odrębność morfologiczna/przestrzenna – przeważnie jest obiektem na obszarze miejscowości lub w niewielkim od niej oddaleniu. Jeżeli posiada nazwę własną może być traktowana jako osobna miejscowość (konieczna interpretacja map; patrz: Rozewie). W przeciwnym razie jest albo częścią innej, większej miejscowości lub obiektem terenowym (budowlą) w niej (patrz: Hel, Jastarnia).

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "A lighthouse (a facility) is a building, usually a high tower with a beacon light to guide ships."@en
"Latarnia morska (obiekt) to budowla, najczęściej wysoka wieża służąca jako punkt orientacyjny dla statków."@pl
prefLabel "latarnia morska"@pl
"lighthouse"@en
altLabel "Leuchtturm"@de
label "latarnia morska - obiekt"@pl
"lighthouse"@en
type owl:Class
seeAlso Lighthouse
Lighthouse
300007741
Q39715
"wysoka, widoczna z morza wieża, służąca jako punkt orientacyjny dla statków"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
comment "Functional distinctivness - distinguished as a kind of locality in Bystrzycki's register, and on topographic maps as distinct symbol, sometimes with the proper name. Morphological and spatial distinctivness - usually a lightouse is a building (structure) within the area of the locality or in its vicinity. If it has its a particular (proper) name, it can be treated as a separate locality (interpretation of maps is necessary, see: Rozewie). Otherwise it is either part of another locality or an object (building/structure) in it (see: Hel, Jastarnia)."@en
"Odrębność funkcjonalna – wyróżniana jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego, a na mapach topograficznych odrębnym znakiem, niekiedy z nazwą własną. Odrębność morfologiczna/przestrzenna – przeważnie jest obiektem na obszarze miejscowości lub w niewielkim od niej oddaleniu. Jeżeli posiada nazwę własną może być traktowana jako osobna miejscowość (konieczna interpretacja map; patrz: Rozewie). W przeciwnym razie jest albo częścią innej, większej miejscowości lub obiektem terenowym (budowlą) w niej (patrz: Hel, Jastarnia)."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "131"^^