monastery

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_132


klasztor - obiekt
monastery


In the analysed cases, the monastery could have been a locality which was separate in terms of name and mophology from the neighbouring ones. The monastery could have been a beginning (a stem) of a larger locality, which would develop around it and transform into a monastery settlement, village, city etc.
W analizowanych przypadkach klasztor mógł stanowić całkowicie odrębną (od sąsiadujących) nazewniczo i morfologicznie miejscowość. Klasztor mógł stanowić zalążek większej miejscowości, która rozwinęła się wokół niego i przekształciła się w osadę klasztorną, wieś, miasto etc.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Bogumił Szady
isDefinedBy "Klasztor jest to budynek lub zespół budynków przeznaczony do mieszkania dla zakonników lub zakonnic."@pl
"Monastery is a building or a group of buildings where monks and nuns live"@en
prefLabel "klasztor"@pl
"monastery"@en
altLabel "Kloster"@de
"claustrum"@la
"monaster"@pl
"monasterium"@la
label "klasztor - obiekt"@pl
"monastery"@en
type owl:Class
seeAlso Monastery
30
300000641
Q44613
"1. budynek lub kompleks budynków stanowiących wspólne miejsce zamieszkiwania zakonnic lub zakonników; 2. wspólnota zakonna o określonej regule"@pl
"1. zgromadzenie zakonne; zakon--; 2. budynek lub kompleks budynków zamieszkiwanych przez zakonników (zakonnice) danej reguły"@pl
"t. 1, cz. 2, s. 1010: pomieszkanie zakonnicze"@pl
"t. 10, s. 337: 1. Odosobnione i wyodrębnione spośród innych osiedli ludzkich miejsce zamieszkania zakonników i zakonnic (pojmowane jako budynek lub jego mieszkańcy); odosobnienie; tryb życia klasztornego; w wypadku niektórych zakonów także: szkoła, kolegium; coenobium, monasterium."@pl
"t. 3, s. 282: zabudowanie dla zgromadzenia zakonnego zwykle połączone z kościołem, coenobium, religiosorum domus."@pl
"t. 9, kol. 66-76: zespół budynków lub pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych o różnej strukturze, przeznaczonych do prowadzenia życia pustelniczego (zob. ławra) lub wspólnotowego życia ascetycznego (zob. asceza), występujący w religiach pozachrześcijańskich i chrześcijaństwie. -- Czasem rozbudowane założenia klasztorne tworzyły wręcz miasto, a nawet państwo mnichów (civitas monachorum)"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "opactwo"@pl
"ławra"@pl
comment "In the analysed cases, the monastery could have been a locality which was separate in terms of name and mophology from the neighbouring ones. The monastery could have been a beginning (a stem) of a larger locality, which would develop around it and transform into a monastery settlement, village, city etc."@en
"W analizowanych przypadkach klasztor mógł stanowić całkowicie odrębną (od sąsiadujących) nazewniczo i morfologicznie miejscowość. Klasztor mógł stanowić zalążek większej miejscowości, która rozwinęła się wokół niego i przekształciła się w osadę klasztorną, wieś, miasto etc."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "132"^^