mine

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_137


kopalnia - obiekt
mine


Mines presented on majority of analysed maps had their individual symbol.
Na wszystkich badanych mapach kopalnie miały własny znak umowny.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "A mine is a factory extracting minerals from the earth. It may be connected with a settlement, it may be inhabited by the personnel."@en
"Kopalnia jest to zakład wydobywający z ziemi kopaliny. Może być połączony z osadą, miewa stale zamieszkujący personel."@pl
prefLabel "kopalnia"@pl
"mine"@en
altLabel "Bergwerk"@de
"gruba"@pl
"рудник"@ru
label "kopalnia - obiekt"@pl
"mine"@en
type owl:Class
seeAlso Mine
300000390
Q820477
"Teren zakładu górniczego, zajmującego się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych. Ze względu na sposób wydobycia rozróżnia się kopalnie odkrywkowe (naziemne), głębinowe (podziemne) i otworowe."@pl
"t. 1, cz. 2, s. 1077: Kopalnia, miejsce gdzie się iakowe rzeczy kopalne z ziemi dobywają"@pl
"zakład górniczy zajmujący się wydobywaniem z ziemi kopalin"@pl
"zakład górniczy zajmujący się wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Binge"@de
"Bruch"@de
"Miene"@de
"Schacht"@de
"шахта"@ru
comment "Mines presented on majority of analysed maps had their individual symbol."@en
"Na wszystkich badanych mapach kopalnie miały własny znak umowny."@pl
subClassOf building
hasExternalIdentifier "137"^^