sugar factory

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_138


cukrownia - obiekt
sugar factory


Cukrownia może mieć własną nazwę, najczęściej powiązaną z nazwą firmy lub znakiem firmowym, ale nie musi. Rzadko zaznaczana na mapach.
Sugar factory or refinery may have its own name - usually related to the factory name or a trademark - however it is not nocessary. Very seldom, it has been indicated on maps.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Anna Orłowska
isDefinedBy "A sugar factory or refinery is a factory producing sugar, as well as a complex of buildings established for production and accomodation for factory workers."@en
"Cukrownia jest to zakład wytwarzający cukier jak również zespół budynków przeznaczonych na cele produkcyjne i mieszkalne dla obsługi zakładu."@pl
prefLabel "cukrownia"@pl
"sugar factory"@en
label "cukrownia - obiekt"@pl
"sugar factory"@en
type owl:Class
seeAlso "fabryka cukru"@pl
"t. 1, cz. 1, s. 327: [Brak hasła „cukrownia”.] Cukrowarz, fabrykant cukru, warzący sok na cukier, derZuckersieder, cf. Cukiernik."@pl
"zakład przemysłowy produkujący cukier"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "die Zuckerfabrik (de), die Zuckersiederei (de) Сахарный завод (ru)"^^
comment "Cukrownia może mieć własną nazwę, najczęściej powiązaną z nazwą firmy lub znakiem firmowym, ale nie musi. Rzadko zaznaczana na mapach."@pl
"Sugar factory or refinery may have its own name - usually related to the factory name or a trademark - however it is not nocessary. Very seldom, it has been indicated on maps."@en
subClassOf building
hasExternalIdentifier "138"^^
"138"^^