forest-guard's lodge

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_17


forest-guard's lodge
gajówka


Forest-guard's lodge is a kind of forester's lodge; criteria for distinguishing a forester's lodge, forestry and forest-guard's lodge are unknown (in the context of topographic maps); the term forest-guard's lodge is very rarely used in Bystrzycki's register 1931 (Forest-guard's lodges depicted on MGI maps are forester's lodges in Bystrzycki's register 1931 or are not included in Bystrzycki's register 1931 whereas depicted on MGI maps).
Gajówka jest rodzajem leśniczówki; kryteria odróżniania leśniczówki, leśnictwa i gajówki są nieznane (w świetle kartografii); termin bardzo rzadko stosowany w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r. (gajówki na mapach WIG to często leśniczówki w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r.; gajówki nie ujęte w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r. występują na mapach WIG)

  • P46_is_composed_of some settlement_type_130

  • hasProperFunction value function4

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "Forest-guard's lodge (a locality) is a settlement in which the main role is played by a forest-guard's lodge (a facility). Forest-guard's lodge is a locality as long as it has its own name and is not located in the immediate vicinity of another locality."@en
"Gajówka (miejscowość) to miejscowość, w której główną rolę pełni gajówka (obiekt). Gajówka jest miejscowością jeżeli posiada nazwę własną i jest przestrzennie wyodrębniona od innej miejscowości."@pl
hiddenLabel "Forestrey"@de
"Forst Amt"@de
"Hegerhaus"@de
"Jägerhaus"@de
"leśnictwo"@pl
"leśniczówka"@pl
"nadleśnictwo"@pl
prefLabel "forest-guard's lodge"@en
"gajówka"@pl
comment "Forest-guard's lodge is a kind of forester's lodge; criteria for distinguishing a forester's lodge, forestry and forest-guard's lodge are unknown (in the context of topographic maps); the term forest-guard's lodge is very rarely used in Bystrzycki's register 1931 (Forest-guard's lodges depicted on MGI maps are forester's lodges in Bystrzycki's register 1931 or are not included in Bystrzycki's register 1931 whereas depicted on MGI maps)."@en
"Gajówka jest rodzajem leśniczówki; kryteria odróżniania leśniczówki, leśnictwa i gajówki są nieznane (w świetle kartografii); termin bardzo rzadko stosowany w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r. (gajówki na mapach WIG to często leśniczówki w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r.; gajówki nie ujęte w skorowidzu Bystrzyckiego z 1931 r. występują na mapach WIG)"@pl
label "forest-guard's lodge"@en
"gajówka"@pl
type owl:Class
subClassOf forester's lodge
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "17"^^