lighthouse

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_23


latarnia morska
lighthouse


Included as a kind of locality in Bystrzycki's register as abbreviation ("lat. mor."); dinstinct symbol on topographic maps; included in DBTO10k as a "communication buildings, stations and terminals" (BUBD feature class). Functional distinctivness - distinguished as a kind of locality in Bystrzycki's register, and on topographic maps as distinct symbol, sometimes with the proper name. Morphological and spatial distinctivness - usually a lightouse is a building (structure) within the area of the locality or in its vicinity. If it has its a particular (proper) name, it can be treated as a separate locality (interpretation of maps is necessary, see: Rozewie). Otherwise it is either part of another locality or an object (building/structure) in it (see: Hel, Jastarnia).
Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie ("lat. mor."); na mapach osobna sygnatura. W BDOT10k jako budynek łączności, dworców i terminali. Odrębność funkcjonalna – wyróżniana jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego, a na mapach topograficznych odrębnym znakiem, niekiedy z nazwą własną. Odrębność morfologiczna/przestrzenna – przeważnie jest obiektem na obszarze miejscowości lub w niewielkim od niej oddaleniu. Jeżeli posiada nazwę własną może być traktowana jako osobna miejscowość (konieczna interpretacja map; patrz: Rozewie). W przeciwnym razie jest albo częścią innej, większej miejscowości lub obiektem terenowym (budowlą) w niej (patrz: Hel, Jastarnia).

  • featureCode value S.LTHSE

  • hasProperFunction value function9

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "A lighthouse (a locality) is a settlement in which a main role is played by a lighthouse (building)."@en
"Latarnia morska (miejscowość) to osada obejmująca latarnię morską (obiekt)."@pl
prefLabel "latarnia morska"@pl
"lighthouse"@en
comment "Included as a kind of locality in Bystrzycki's register as abbreviation ("lat. mor."); dinstinct symbol on topographic maps; included in DBTO10k as a "communication buildings, stations and terminals" (BUBD feature class). Functional distinctivness - distinguished as a kind of locality in Bystrzycki's register, and on topographic maps as distinct symbol, sometimes with the proper name. Morphological and spatial distinctivness - usually a lightouse is a building (structure) within the area of the locality or in its vicinity. If it has its a particular (proper) name, it can be treated as a separate locality (interpretation of maps is necessary, see: Rozewie). Otherwise it is either part of another locality or an object (building/structure) in it (see: Hel, Jastarnia)."@en
"Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie ("lat. mor."); na mapach osobna sygnatura. W BDOT10k jako budynek łączności, dworców i terminali. Odrębność funkcjonalna – wyróżniana jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego, a na mapach topograficznych odrębnym znakiem, niekiedy z nazwą własną. Odrębność morfologiczna/przestrzenna – przeważnie jest obiektem na obszarze miejscowości lub w niewielkim od niej oddaleniu. Jeżeli posiada nazwę własną może być traktowana jako osobna miejscowość (konieczna interpretacja map; patrz: Rozewie). W przeciwnym razie jest albo częścią innej, większej miejscowości lub obiektem terenowym (budowlą) w niej (patrz: Hel, Jastarnia)."@pl
altLabel "Leuchtturm"@de
label "latarnia morska"@pl
"lighthouse"@en
type owl:Class
subClassOf special dwelling
(mereologically) simple human settlement
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "23"^^