town

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_28


miasteczko
town


Miasteczko z zasady jest odrębną miejscowością. Na ziemiach polskich nie istniało rozróżnienie formalne między miastem i miasteczkiem, funkcjonowało ono natomiast na niektórych obszarach Rzeszy Niemieckiej (Flecken, Marktsiedlung - Stadt).
Town is always (ex definitione) a separate locality. On the Polish lands, there was no formal distinction between the city and the town, but such distinction was present in some areas of the German Reich (Flecken, Marktsiedlung - Stadt).

  • featureCode value P.PPL

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Marek Słoń
isDefinedBy "Miasteczko to małe miasto, odróżniające się od dużych miast wielkością (liczoną według miary właściwej dla danej epoki i regionu) i stopniem złożoności."@pl
"Town (pol. miasteczko) is a small city, distniguished from larger cities by it size (estimated by standards appropriate for given period and region) and complexity."@en
prefLabel "miasteczko"@pl
"town"@en
altLabel "Städtchen"@de
"oppidulum"@la
label "miasteczko"@pl
"town"@en
type owl:Class
seeAlso Town
51
Town
300008375
Q3957
"małe miasto, -- przen. ludność małego miasta"@pl
"małe miasto; pot. mieszkańcy małego miasta"@pl
"t. 13, s. 369-372: 1. Od znacz. 'miejsce' --; 2. Od znacz. 'wytyczony i najczęściej otoczony murem teren pokryty gęstą i planową zabudową"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Flecken"@de
"miasto"@pl
"oppidum"@la
"osada targowa"@pl
comment "Miasteczko z zasady jest odrębną miejscowością. Na ziemiach polskich nie istniało rozróżnienie formalne między miastem i miasteczkiem, funkcjonowało ono natomiast na niektórych obszarach Rzeszy Niemieckiej (Flecken, Marktsiedlung - Stadt)."@pl
"Town is always (ex definitione) a separate locality. On the Polish lands, there was no formal distinction between the city and the town, but such distinction was present in some areas of the German Reich (Flecken, Marktsiedlung - Stadt)."@en
subClassOf city / town
hasExternalIdentifier "28"^^