city / town

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_3


city / town
miasto


During those periods, when legal status of localities was established and defined, cities/towns were granted specific municipal rights (location bill), which should be considered as an auxiliary indicator for distinguishing cities/towns. A city/town may consists of other settlement units, like: a core city/town (a founded one), a district, a suburb, a castle, a gord. At least from the 13th to the 18th century, two parallel notions existed: general (meaning the whole settlement unit with its own society, economy, and urban structure, perceived mostly by intuition), and a city in its political and legal meaning, as a community with an extensive autonomy. As a consequence, cities within other city or units lying partly in and partly outside the city existed. For these complex structures, in this project, first explanations of the city should be applied.
W okresach, w których status prawny miejscowości był ukształtowany miasta posiadały szczególne prawa miejskie (lokacyjne), które stanowią postawowe kryterium pomocnicze odróżniania miast. W skład miasta mogą wchodzić inne jednostki osadnicze, jak miasto właściwe (lokacyjne), dzielnica, przedmieście, zamek, gród. Przynamniej w okresie od XIII do XVIII w. funkcjonowały równolegle dwa pojęcia miasta: ogólne, obejmujące cały zespół osadniczy o odrębności społecznej, gospodarczej i urbanistycznej, postrzegane przede wszystkim intuicyjnie oraz miasto w sensie polityczno-prawnym, obdarzona względnie szeroką autonomią gmina. W konsekwencji mogły istnieć miasta w mieście i obiekty leżące jednocześnie w mieście i poza nim. Dla takich złożonych struktur w niniejszym projekcie należy się posługiwać pierwszym znaczeniem miasta.

  • featureCode value P.PPL

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Marek Słoń
isDefinedBy "A city/town is a superior locality, distinguished from others, surrounding basic units by size (measured differently in different periods of time and regions), a level of complexity, and central functions provided for those units."@en
"Miasto jest to miejscowość wyższego rzędu, odróżniająca się od otaczających je podstawowych wielkością (liczoną według miary właściwej dla danej epoki i regionu), stopniem złożoności i funkcjami centralnymi względem nich."@pl
prefLabel "city / town"@en
"miasto"@pl
altLabel "Stadt"@de
"civitas"@la
"oppidum"@la
"urbs"@la
"город"@ru
label "city / town"@en
"miasto"@pl
type owl:Class
seeAlso City
51
City
300008389
miasto
City
Q515
"Jednostka osadnicza (wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi) o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami."@pl
"Skupisko ludności, odróżniające się od innych swymi głównie nierolniczymi funkcjami, znaczną wielkością oraz intensywnością zabudowy. Definicja ta musi być jednak interpretowana elastycznie i zawsze na tle aktualnej sieci osadniczej."@pl
"s. 63: Miasto jest osadą różniącą się od wsi i nierolniczych osad monofunkcyjnych względną wielkością z zagęszczoną i rozczłonkowaną zabudową, z ludnością wyspecjalizowaną zawodowo i rozwarstwioną społecznie oraz funkcjami centralnymi pełnionymi wobec określonego regionu lub lokalnej ludności w sferze polityki, panowania, obronności, gospodarki, kultu i kultury [Stadt ist eine vom Dorf und nichtagrarischen Einzwecksiedlungen unterschiedene Siedlung relativer Größe mit verdichteter, gegliederter Bebauung, beruflich spezialisierter und sozial geschichteter Bevölkerung und zentralen Funktionen politisch-herrschaftlich-militärischer, wirtschaftlicher und kultisch-kultureller Art für eine bestimmte Region oder regionale Bevölkerung]"@de
"t. 13, s. 37: Wytyczony i najczęściej otoczony murem teren, pokryty gęstą i planową zabudową tworzącą place i ulice, stanowiący mniej lub więcej samodzielną jednostkę administracyjną, samorządową, a czasem polityczną."@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "aglomeracja"@pl
"miasteczko"@pl
"osada miejska"@pl
"месте́чко"@ru
comment "During those periods, when legal status of localities was established and defined, cities/towns were granted specific municipal rights (location bill), which should be considered as an auxiliary indicator for distinguishing cities/towns. A city/town may consists of other settlement units, like: a core city/town (a founded one), a district, a suburb, a castle, a gord. At least from the 13th to the 18th century, two parallel notions existed: general (meaning the whole settlement unit with its own society, economy, and urban structure, perceived mostly by intuition), and a city in its political and legal meaning, as a community with an extensive autonomy. As a consequence, cities within other city or units lying partly in and partly outside the city existed. For these complex structures, in this project, first explanations of the city should be applied."@en
"W okresach, w których status prawny miejscowości był ukształtowany miasta posiadały szczególne prawa miejskie (lokacyjne), które stanowią postawowe kryterium pomocnicze odróżniania miast. W skład miasta mogą wchodzić inne jednostki osadnicze, jak miasto właściwe (lokacyjne), dzielnica, przedmieście, zamek, gród. Przynamniej w okresie od XIII do XVIII w. funkcjonowały równolegle dwa pojęcia miasta: ogólne, obejmujące cały zespół osadniczy o odrębności społecznej, gospodarczej i urbanistycznej, postrzegane przede wszystkim intuicyjnie oraz miasto w sensie polityczno-prawnym, obdarzona względnie szeroką autonomią gmina. W konsekwencji mogły istnieć miasta w mieście i obiekty leżące jednocześnie w mieście i poza nim. Dla takich złożonych struktur w niniejszym projekcie należy się posługiwać pierwszym znaczeniem miasta."@pl
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) complex human settlement
(mereologically) complete human settlement
hasExternalIdentifier "3"^^