spa

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_53


spa
uzdrowisko


Functional distinctivness - clearly defined function, a locality connected with the service of bathers/visitors; it seems this is not the most important criterion of defining a type of locality (e.g. Ciechocinek in Bystrzycki's register is a city, not a spa). Morphological distinctiness - loose built-up area (spa-type), mostly in the woods (e.g. Czarniecka Góra, Miłowody); Nałęczów in Bystrzycki's register is also referred to as a health resort, and is characterized as densely built-up area (see: MGI maps). Spatial distinctiveness - clear, as far as Czarniecka Góra and Miłowody (spas located among the forest) are concerned.
Included as a kind of locality in Bystrzycki's register in the abbreviations as "spa" (pol "uzdrow.").Included on MGI maps where spas are annotated in the same manner as localites (e.g. Czarniecka Góra, Nałęczów) or buildings/field objects (Miłowody); there is no distinct symbol/abbreviation explained in maps' key to symbols (legends).
Odrębność funkcjonalna – jasno zdefiniowana funkcja, miejscowość związana z obsługa kuracjuszy; wydaje się, że nie jest to najistotniejsze kryterium (np. Ciechocinek u Bystrzyckiego jest miastem, a nie uzdrowiskiem). Odrębność morfologiczna – luźna zabudowa (uzdrowiskowa), najczęściej pośród lasu (Czarniecka Góra, Miłowody); Nałęczów u Bystrzyckiego również jest określany jako uzdrowisko, a cechuje się zabudową zwartą (patrz: mapy WIG). Odrębność przestrzenna – wyraźna w przy Czarnieckiej Górze i Miłowodach (uzdrowiska położone pośród lasu).
Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (uzdrow.).Na mapach WIG oznaczane krojem pisma charakterystycznym dla miejscowości (Czarniecka Góra, Nałęczów) lub budynków/obiektów terenowych (Miłowody); brak odrębnej sygnatury/skrótu objaśniające w legendach.

  • featureCode value S.SPA

  • hasProperFunction value function10

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
Wiesława Duży
creator Tomasz Panecki
isDefinedBy "A spa is a locality, where climate enhances treatment, and a main function of which is to serve bathers and visitors."@en
"Uzdrowisko jest miejscowością, w której warunki klimatyczne sprzyjają leczeniu chorób i której główną funkcją jest obsługa kuracjuszy"@pl
altLabel "spa town"@en
label "spa"@en
"uzdrowisko"@pl
type owl:Class
seeAlso Spa_town
Q4946461
Q6882870
"miejscowość, która ze względu na warunki klimatyczne, źródła lecznicze, pokłady borowiny, itp. sprzyja leczeniu chorób i służy jako ośrodek leczniczy i wypoczynkowy"@pl
"t. 7, s. 424 – zakład leczniczy, lecznisko, leczysko, sanatorium"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "lecznica"@pl
"letnisko"@pl
"sanatorium"@pl
comment "Functional distinctivness - clearly defined function, a locality connected with the service of bathers/visitors; it seems this is not the most important criterion of defining a type of locality (e.g. Ciechocinek in Bystrzycki's register is a city, not a spa). Morphological distinctiness - loose built-up area (spa-type), mostly in the woods (e.g. Czarniecka Góra, Miłowody); Nałęczów in Bystrzycki's register is also referred to as a health resort, and is characterized as densely built-up area (see: MGI maps). Spatial distinctiveness - clear, as far as Czarniecka Góra and Miłowody (spas located among the forest) are concerned."@en
"Included as a kind of locality in Bystrzycki's register in the abbreviations as "spa" (pol "uzdrow.").Included on MGI maps where spas are annotated in the same manner as localites (e.g. Czarniecka Góra, Nałęczów) or buildings/field objects (Miłowody); there is no distinct symbol/abbreviation explained in maps' key to symbols (legends)."@en
"Odrębność funkcjonalna – jasno zdefiniowana funkcja, miejscowość związana z obsługa kuracjuszy; wydaje się, że nie jest to najistotniejsze kryterium (np. Ciechocinek u Bystrzyckiego jest miastem, a nie uzdrowiskiem). Odrębność morfologiczna – luźna zabudowa (uzdrowiskowa), najczęściej pośród lasu (Czarniecka Góra, Miłowody); Nałęczów u Bystrzyckiego również jest określany jako uzdrowisko, a cechuje się zabudową zwartą (patrz: mapy WIG). Odrębność przestrzenna – wyraźna w przy Czarnieckiej Górze i Miłowodach (uzdrowiska położone pośród lasu)."@pl
"Występuje jako rodzaj miejscowości u Bystrzyckiego w spisie (uzdrow.).Na mapach WIG oznaczane krojem pisma charakterystycznym dla miejscowości (Czarniecka Góra, Nałęczów) lub budynków/obiektów terenowych (Miłowody); brak odrębnej sygnatury/skrótu objaśniające w legendach."@pl
subClassOf proper dwelling
hasExternalIdentifier "53"^^