settlement of a colony

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_68


osada kolonii
settlement of a colony


Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych".
No official definition in the "Act on official names of localities and physiographic units".
Są cztery takie obiekty w Polsce, wszystkie w woj. lubelskim.
There are 4 such a settlements is contemporary Poland: all in Lubelskie voivodship.

  • hasProperFunction value function3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Wiesław Ostrowski
Izabela Karsznia
isDefinedBy "Osada kolonii jest to osada stanowiąca integralną część kolonii."@pl
"Settlement of a colony is a settlement which is an integral part of a colony."@en
comment "Brak oficjalnej definicji w "Ustawie o nazwach urzędowych miejscowości i jednostek fizjograficznych"."@pl
"No official definition in the "Act on official names of localities and physiographic units"."@en
"Są cztery takie obiekty w Polsce, wszystkie w woj. lubelskim."@pl
"There are 4 such a settlements is contemporary Poland: all in Lubelskie voivodship."@en
label "osada kolonii"@pl
"settlement of a colony"@en
type owl:Class
subClassOf (mereologically) incomplete human settlement
settlement
part of a colony
seeAlso osadaKolonii
Q41970180
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "68"^^