manor house

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_7


dwór - obiekt
manor house


Usually, a manor house was located away from the main group of houses in a village, on the outskirts, or in a vicinity. A manor house is recognised in historiography as identical with a manor (folwark, demesne), however a manor house appears in texts on culture, customs, legal issues, whereas a manor (folwark, demesne) usually corresponds with economic matters.
Zazwyczaj dwór położony był poza głównym zbudową wsi, na jej obrzeżach lub w nieznacznym oddaleniu. Pojęcie często tożsame w literaturze z folwarkiem. Z czasem dwór pojawia się w kontekście pisania o życiu, kulturze, obyczajowości, a folwark dotyczy kwestii gospodarczych.

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Wiesława Duży
creator Tomasz Związek
isDefinedBy "A manor (a notion with a multiple meaning) is a home or a temporary house of a land lord and the managment of different clusters of estates, including a house and a farmstead ( a manor). In High and Late Middle Ages it could be a defensive tower (conical gord or a manor built on a mound) or a castle. Most of these, however, were one-floor homes (i.e. nobleman manor), which later (in 16th-20th century) evolved into palaces."@en
"Dwór (pojęcie wieloznaczne) jest to siedziba lub miejsce okresowego pobytu pana gruntowego oraz zarządu poszczególnych kluczy dóbr, składająca się z domu oraz zabudowań gospodarczych ( folwark). W pełnym i późnym średniowieczu mógł przyjmować charakter rezydencjonalno-obronnej wieży (tzw. grodzisko stożkowate, lub dworu na kopcu) ew. zamku. W większości były to jednak jednokondygnacyjne siedziby (tzw. dwór szlachecki) mogące później (XVI-XX w.) przybierać formę pałacową."@pl
prefLabel "dwór"@pl
"manor house"@en
altLabel "Hof"@de
"curia"@la
"dworzecz (określenie staropolskie)"@pl
"двор"@ru
label "dwór - obiekt"@pl
"manor house"@en
type owl:Class
seeAlso 24
Manor
300005579
Q879050
"1. dom mieszkalny, budynek; siedziba szlachcica, właściciela majątku ziemskiego; majętność, posiadłość ziemska; 2. miejsce czasowego pobytu; lokal wynajęty (może dom zajezdny); 3. pałac, zamek, rezydencja; ewentualnie miejsce czasowego pobytu panującego; siedziba zwierzchnika (magnata) świeckiego lub duchownego; 4. miejsce posiedzeń senatu lub sądu w starożytnym Rzymie; także sama rada senatu; 5. otoczenie, środowisko skupiające się dokoła monarchy lub magnata, duchownego; dworzanie, urzędnicy, świta dworska, orszak; ogólnie: rząd danego państwa z panującym na czele; 6. siły zbrojne nadworne, żołnierze straży przybocznej monarchy; 7. praw. sąd królewski, w którym orzekał sam król osobiście przy asyście dygnitarzy królewskich lub zlecał rozpatrzenie sprawy i wydanie wyroku wyznaczonym dygnitarzom znajdującym się w danym momencie na dworze, to jest w miejscu pobytu władcy; 8. miejsce na zewnątrz domu, otaczająca dom; podwórze, dziedziniec, przestrzeń pod gołym niebem"@pl
"1. miejsce pod niebem zagrodzone przy pomieszkanu, podworze (por. dziedziniec); 2. sądy za dworem królewskim, przy boku króla odprawujące się; 3. w wiekach dawnych, zjazd króla na różne miejsca, gdzie święta uroczystsze odbywał, obywatelów zgromadzał, sprawy sądził, okoliczności powiatowe ułatwiał, igrzyska i uczty dawał; 4. dwór królewski, zgromadzenie u króla, pokoje"@pl
"1. przestrzeń otaczając dom, otwarte powietrze, miejsce pod gołym niebem; 2. podwórze, dziedziniec; 3. dom właściciela majątku ziemskiego, mieszkanie dziedzica; 4. gospodarstwo dworskie, folwark; 5. (przenośnie) mieszkańcy dworu wiejskiego, szczególnie dziedzic z rodziną, państwo; 6. dom, mieszkanie; 7. oficjaliści panów, szczególnie wyżsi, dworzanie; 8. miejsce pobytu albo mieszkanie panującego albo magnata; 9. panujący i jego otoczenie; 10. służba dworska; 11. zebranie u króla, sąd dworski, żołnierze nadworni"@pl
"1. siedziba panującego lub księcia; 2. ludzie otaczający panującego lub księcia; 3. obszerny dom mieszkalny, charakterystyczny dla dawnych posiadłości ziemskich; 4. majątek ziemski z domem i zabudowaniami; 5. właściciele posiadłości ziemskiej, jej mieszkańcy, administracja; 6. otwarta przestrzeń na zewnątrz domu"@pl
"s. 9: -- desygnatem dworu jest tzw. gródek stożkowaty, czyli stanowisko archeologiczne mające wyodrębnioną formę terenową, najczęściej w postaci kopca lub przestrzeni zamkniętej dookolnymi obronnymi wałami"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hiddenLabel "Gutshof"@de
"Herrenhof"@de
"aula"@la
"curiaculum"@la
"czwierdza (określenie staropolskie)"@pl
"mons seu fortalicium"@la
"rezydencja"@pl
"господский двор"@ru
"усадьба"@ru
comment "Usually, a manor house was located away from the main group of houses in a village, on the outskirts, or in a vicinity. A manor house is recognised in historiography as identical with a manor (folwark, demesne), however a manor house appears in texts on culture, customs, legal issues, whereas a manor (folwark, demesne) usually corresponds with economic matters."@en
"Zazwyczaj dwór położony był poza głównym zbudową wsi, na jej obrzeżach lub w nieznacznym oddaleniu. Pojęcie często tożsame w literaturze z folwarkiem. Z czasem dwór pojawia się w kontekście pisania o życiu, kulturze, obyczajowości, a folwark dotyczy kwestii gospodarczych."@pl
subClassOf housing building
hasExternalIdentifier "7"^^