suburb

Canonical URL https://onto.kul.pl/ontohgis/settlement_type_43


Vorstadt
przedmieście
suburb
suburbium


Przedmieście z zasady jest częścią miejscowości: miasta. W miastach obwarowanych obrębem miasta była linia fortyfikacji, szczególnie murów. Przedmieście mogło mieć różny stopień odrębności prawnej względem miasta. Jest fenomenem charakterystycznym raczej dla epoki przedprzemysłowej. Większość przedmieść, szczególnie od schyłku XVIII w., była wcielana prawnie i następnie funkcjonalnie i morfologicznie do miasta; nazwa zazwyczaj zanikała lub nabierała innego znaczenia. Należy odróżnić od przedmieścia osady przedmiejskie, które były w znacznym stopniu niezależne od miasta właściwego lub wręcz sprawowały funkcje centralne względem niego, np. ze względu na siedzibę władz. Taka sytuacja była częsta w okresie lokacyjnym w przypadku większych ośrodków (gród książęcy i katedra poza gminą lokacyjną).
Suburb is always (ex definitione) a part of a locality (city, town). In the fortified cities, the area of the core city was limted by the fortifications, especially by the walls. The suburb could have a different degree of legal separation from the city. It is an entity typical rather for the pre-industrial era. Most of the suburbs, especially from the end of the 18th c., were incorporated legally and then functionally as well as morphologically into the city. The particular name of the suburb usually disappeared or obtained a different meaning. It is necessary to distinguish suburbs from the suburban settlements which were largely independent of the neighboring city or even held central functions to it, e.g. due to the location of the seats of the authorities. Such a situation was common during the first stages of cities establishment, especially for larger centers (prince's stronghold and the cathedral outside the main municipality).

  • P46i_forms_part_of some settlement_type_3

As Subject:
predicate object
hasOntologicalVerificator Piotr Kulicki
hasTranslator Tomasz Panecki
creator Marek Słoń
isDefinedBy "Przedmieście to peryferyjna część miasta, tj. położona poza obrębem miasta właściwego (lokacyjnego), wyodrębniona przestrzennie lub morfologicznie i z własną nazwą, wobec której miasto pełni funkcje centralne."@pl
"Suburb is a peripheral part of the city, towards which the city performs central functions. A suburb is located outside its initial location city; distinguished spatially or morphologically and with its own (proper) name."@en
hiddenLabel "osada podmiejska"@pl
"osada przedmiejska"@pl
"wieś podmiejska"@pl
comment "Przedmieście z zasady jest częścią miejscowości: miasta. W miastach obwarowanych obrębem miasta była linia fortyfikacji, szczególnie murów. Przedmieście mogło mieć różny stopień odrębności prawnej względem miasta. Jest fenomenem charakterystycznym raczej dla epoki przedprzemysłowej. Większość przedmieść, szczególnie od schyłku XVIII w., była wcielana prawnie i następnie funkcjonalnie i morfologicznie do miasta; nazwa zazwyczaj zanikała lub nabierała innego znaczenia. Należy odróżnić od przedmieścia osady przedmiejskie, które były w znacznym stopniu niezależne od miasta właściwego lub wręcz sprawowały funkcje centralne względem niego, np. ze względu na siedzibę władz. Taka sytuacja była częsta w okresie lokacyjnym w przypadku większych ośrodków (gród książęcy i katedra poza gminą lokacyjną)."@pl
"Suburb is always (ex definitione) a part of a locality (city, town). In the fortified cities, the area of the core city was limted by the fortifications, especially by the walls. The suburb could have a different degree of legal separation from the city. It is an entity typical rather for the pre-industrial era. Most of the suburbs, especially from the end of the 18th c., were incorporated legally and then functionally as well as morphologically into the city. The particular name of the suburb usually disappeared or obtained a different meaning. It is necessary to distinguish suburbs from the suburban settlements which were largely independent of the neighboring city or even held central functions to it, e.g. due to the location of the seats of the authorities. Such a situation was common during the first stages of cities establishment, especially for larger centers (prince's stronghold and the cathedral outside the main municipality)."@en
label "Vorstadt"@de
"przedmieście"@pl
"suburb"@en
"suburbium"@la
type owl:Class
subClassOf universal dwelling
proper dwelling
(mereologically) incomplete human settlement
seeAlso Suburb
"Obszar wokół miasta, w ówczesnej Polsce i Europie uzależniony od niego prawnie i gospodarczo"@pl
"osada, teren, posiadłość poza obrębem murów miejskich"@pl
"peryferyjna dzielnica miasta"@pl
hasLanguageVerificator Paulina Wacławik
hasExternalIdentifier "43"^^